Je mnoho slov, která se jinak píší, jinak vyslovují a jinak myslí.

Únor 2008

Masopust 9.2.2008

23. února 2008 v 22:06 | Miluše Zamazalová |  Akce s fotoaparátem
Dne 9.února 2008 se konal Masopustní rej od 16 hodin, kdy starostka předala masopustnímu průvodu klíč od obce a poté začal průvod obcí v maskách s hudbou. Ukončení průvodu bylo v restauraci Na Kovárně, kde se pokračovalo posezením s hudbou a zabijačkovými hody.

Dětský karneval 9.2.2008

22. února 2008 v 12:21 | Miluše Zamazalová |  Akce s fotoaparátem
Dne 9.února 2008 se od 14 hodin konal v zasedací síni Obecního úřadu H.Police konal Dětský karneval, který trval do 16 hodiny.

Slavnosti v Horní Polici

12. února 2008 v 10:03 Dobové fotografie a pohlednice Horní Police
rok 1902 - pouť

rok 1903 - Velikonoce
rok 1908 - Mar. slavnosti
rok 1930 - trhy
Tuto fotografii zaslal p.Frank z Prahy, je na ní zobrazena Mariánská pouť roku 1902
.


Historické mapy

12. února 2008 v 9:52 Dobové fotografie a pohlednice Horní Police
Mapa Horní Police - rok 1843

Horní Police - mapa 18.stol.

H.Police - mapa 18.stol.

Žandov na josefském vojenském mapování

Osada Havraní

12. února 2008 v 9:47 Dobové fotografie a pohlednice Horní Police
Havraní r.1913 - hostinec

Havraní r.1923 - hostinec

Achilles

12. února 2008 v 9:36 | Miluše Zamazalová |  Dobové fotografie a pohlednice Horní Police
Firmu Achilles založili 16.5.1894 v Žandově Antonín Schneider, Václav John a František Hruška jako dílnu pro výrobu velocipédů. Díky dobré pověsti jejich výrobků a poptávce v roce 1896 zřídili novou továrnu v Horní Polici a zahájili tovární výrobu jízdních kol. Jejich předválečný katalog obsahoval již 25 různých modelů - kola pánská, dámská, dětská, sportovní i víkendová kola pro dva, dále speciální kola pracovní např. pro poštu....

Důležitým mezníkem firmy se stal rok 1904, kdy se zde postavil první motocykl - Achilles 350. V letech 1934-40 továrna zařadila do výroby malý motocykl Achilles-Sachs.
Ve třicátých letech byla k Achilles připojena firma Assman v Jedlce u Děčína, Agon v Loučné u Šumperka a firma ze Slezska.

Výroba v Achilles skončila v roce 1953 a většina zaměstnanců přešla do žandovského závodu Atmos. Stroje byly převezeny na Slovensko a do jiných závodů v Čechách, zabývající se výrobou kol.
Původně se zvažovalo, že sem bude přesunuta výroba ventilů a opravna kompresorů ze Žandova - ale zůstalo jen u slibů. Objekt byl později předán zemědělskému výkupu jako sklady. Dnes jsou v něm umístěny sklady Crystalexu Nový Bor.

čp. 137 - závod Achilles - dobový nákres

v době nacismu

Komplex továrních budov v roce 1925

Achilles novější podoba
.

Zámek

12. února 2008 v 9:33 Dobové fotografie a pohlednice Horní Police

ZÁMEK HORNÍ POLICE

Na břehu řeky Ploučnice naproti poutnímu kostelu stojí budova barokního zámku. V roce 1560 připadla Horní Police k Zákupům a také zde vzniklo i sídlo, to se uvádí roku 1612 jako dvorec, který je jistě mnohem starší. Roku 1664 se připomíná kamenná tvrz přestavěná mistrem Konstantinem. Kde stála, zda na místě zámku, není však možné určit. V roce 1680 sloužil starý nevyhovující dvorec jako správní budova, kdy zde byli vězněni účastníci poddanského povstání. Za Julia Františka vévody Sasko-Lauenburského se začalo s výstavbou zámku na místě starého dvora. Návrhy vypracoval litoměřický stavitel Guilio Broggio nebo jeho syn Octavio, ale možná i toskánský stavitel Václav Špaček. Vévodova dcera Anna Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská jej později dala zvýšit ještě o jedno patro.S dostavbou druhého patra patří zámek do okruhu mála obdobných staveb " katedrálního typu ", kdy zdi chodby byly vytaženy nad úroveň střechy, odkud pak proudilo světlo oválnými okénky. V Čechách najdeme tento způsob například na zámku Kácov v Posázaví či v Hostivicích ve středních Čechách.

Zámek nesloužil panstvu k trvalému bydlení, ale jen k občasnému pobytu a zejména sloužil jako správní budova pro úřednictvo a jedna jeho část i pro ubytování duchovenstva, přicházejícího o poutích vypomáhat při církevních obřadech.K zámku samozřejmě patřil dvůr včetně nezbytného pivovaru na 33 a čtvrt sudu.Dodnes jsou velké pivovarské sklepy v dobře zachovalém stavu.Po zrušení pivovaru zde byl zřízen závod bývalé Assmannovy továrny, kde se vyráběly součástky jízdních kol, který se po roce 1945 přestěhoval do Jedlky u Děčína.

V zimě roku 1779 v okolí Horní Police byly utábořeny císařské pluky Bendera, Pellegriniho a Wurmsera. Pro vesměs nemocné vojáky sloužil hornopolický zámek jako špitál. První nemocní sem byli uloženi v předvečer sv.Tří králů. Nemocní vojáci byli zaopatřováni místními duchovními, kde se nakazil i sám p.arciděkan Jan Kryštof Peitsch a kaplan P.Peschke. Oba v krátké době také zemřeli. Vojáci zemřelí na tuto nákazu skvrnitého tyfu byli pochováni za zámkem, kde býval ještě v 50.letech 20.století park s rybníčkem. Dnes už po něm není ani památky, z důvodu zavezení zemědělci velkou vrstvou závozu.

V letech 1851 a 1852 v zámku přechodně umístěn jezuitský seminář, který byl pak přeložen do Stvolínek.Součástí zákupského panství byl do roku 1918, kdy se po první světové válce tento hospodářský celek zkonfiskoval Habsburkům. Po projevení snahy zámek prodat, neúspěšně, byl přidělen do správy Státním lesům v Zákupech. Poté zde sídlily například družstvo Výspa, záložna, mlékárna, od roku 1926 česká škola, v říjnu 1938 zrušena a veškeré zařízení převezeno do Loučeně u Nymburka. V roce 1938 zde také byla četnická stanice. Skupina zfanatizovaných henleinovců na ni mezi 20. a 22.zářím útočila, ale čeští četníci se pod vedením strážmistra Holého ubránili. V tomtéž roce o převratu, po provedeném záboru bylo zatčeno na 40 hornopolických občanů a spolu se žandovskými byli po určitý čas drženi jako nepohodlní v dočasné věznici na zámku. Bezprostředně po válce byl objekt využíván jako sklad nábytku a zařízení, které nechtěli noví osídlenci využívat.

V letech 1946 až 1955 zde byla opět škola, měšťanská tříroční s jednoročním učebním kurzem. Kolem roku 1949 i Jednotné zemědělské družstvo ( JZD ). V prvním patře zadního zámeckého traktu býval sál vytápěný krbem a osvětlovaný krásnými lustry. Ještě v roce 1949 se tu konala mikulášská nadílka pro děti. A pak na parkety přivedli zemědělci stádo krav a udělali z přepychových prostor kravín. Až neuvěřitelné byly počátky kolektivizace zemědělství a jak se v době budovatelského nadšení pečovalo o státem chráněné památky. Při opravě věžičky roku 1968 byl učiněn nález starých listin a byly sem vloženy nové. Také bývala ve věžičce umístěná soška Bílé paní, která se tohoto roku záhadně ztratila.

Zámek dál sloužil potřebám zemědělství a devastace tohoto historického objektu pokračovala. Vlastníkem byl stát a JZD fakticky užívalo zámek od roku 1949, ale právo trvalého užívání mělo až od roku 1980 do roku 1991, kdy byl převeden do správy Pozemkového fondu ČR.

V roce 1991 se obec Horní Police rozhodla získat zámek a nečekat, kdo by ho mohl získat v náhradní restituci. Po řadě zdlouhavých jednání došlo na základě privatizačního projektu k sepsání smlouvy mezi Pozemkovým fondem ČR a obcí Horní Police o bezúplatném převodu zámku na obec s účinnou platností od 1.června 1997.

Zámek - hist. pohlednice
.
.

Škola

12. února 2008 v 8:36 Dobové fotografie a pohlednice Horní Police
Škola - 1958
Budova školy na počátku 60 let před opravou

Německá mládež v době druhé svět. války před budovou Na Kovárně

Školní kronika z let 1945 - 46 až 1950 - 51

Úvodní část vysvědčení německé školy z konce 19. století

Zápis v kronice od řídícího učitele Karla Mouchy
Žáci obecné školy se svým třídním učitelem Havelkou
Žáci s ředitelem Duškem v pozadí učitelem Pávkem


Osada Stoupno

12. února 2008 v 8:29 Dobové fotografie a pohlednice Horní Police
Malá osada Stoupno leží na pravém břehu Ploučnice na silnici směrem z Horní Police do Radče. Na obec Horní Polici tak přímo navazuje a pod ní jak v historii tak i dnes neodmyslitelně patří. Jako nedílná součást Radoušovského újezdu toto území již v roce 1273 patřilo klášteru premonstrátek v Doksanech. Poprvé se Stoupno připomíná roku 1291 a dál je v majetku kláštera do roku 1331. Z roku 1348 víme, že statek Kravaře i se Stoupnem daroval král Hynkovi Berkovi z Dubé. V roce 1502 připadlo bratrům Adamovi a Zdislavovi Berkům, kteří tento majetek brzy prodali strýci Jiřímu, od něhož ho roku 1511 koupil Zikmund z Vartemberka. V roce 1532 jeho syn Kryštof postoupil výměnou panství Václavovi z Vartemberka na Rybnově, který roku 1545 byl donucen navrátit majetek doksanskému klášteru bez nároků na odškodnění. A protože šlo o poměrně vzdálené panství od Doksan, již roku 1560 bylo postoupeno poručenské správě Zdislavovi Berkovi za roční plat. Od roku 1612 patří Stoupno k Horní Polici. Přes 30-ti letou válku bylo Stoupno asi velmi poškozeno a tak, i když je sice připomínáno roku 1664 v Berní rule, z roku 1720 existuje zpráva o nově založené dominikální osadě.
V roce 1679 byl postaven most přes Ploučnici, ale k rozvoji to nepomohlo, v roce 1757 měla osada 6 potažních ( sedláků s povozy ) a 13 pěších robotníků. Při soupisu roku 1787 zde bylo zaznamenáno 19 domů a tento počet se přibližně udržel až do 20.století. Do roku 1848 bylo Stoupno součástí panství Police. Tohoto roku zde byla dokonce postavena i národní garda. Od roku 1872 projíždí osadou železnice, ale zastávka zde nebyla, jen strážní domek.
Z roku 1927 se dochovala zmínka o zřízení rybníčku na dobývání ledu pro Čeňka Huriana z čp.15. Dnes je rybník v majetku rybářské organizace. Jde jen o "nebesák" se spodními prameny. V roce 1930 měla osada 17 domů, na návsi stávala hospoda "U Pramene". Ve středu osady stojí křížek s Kristem z roku 1869 a za přejezdem pomníček obětem 1.světové války. Zdejší most byl původně kulánkový, po roce 1945 sem byl převezen jeden díl pražského mostu Brigádníků a současný byl postaven v akci "Z" kolem roku 1962. Za velké vody, která zaplavovala kdysi nízký most, se po spojení s Policí používalo provizorních lávek. Jinak velká voda, zejména níže postavené domy, ohrožuje dodnes.
Roku 1980 bylo Stoupno jako osada zrušeno a je tedy jen místní částí Horní Police.Během 19.století zde bylo několikrát zkoušeno těžit hnědé uhlí, ale bez výrazného úspěchu.
Stoupno - rybník

Stoupno - hist.pohlednice

Strašidelný silvestr 31.12.2007

10. února 2008 v 16:12 | Miluše Zamazalová |  Akce s fotoaparátem
A nakonec roku poslední akce, 31.prosince 2007 se konal od 17 hodin v zámeckých sklepech "Strašidelný silvestr". Pořádalo občanské sdružení Zirkon.

Půlnoční bohoslužba 24.12.2007

8. února 2008 v 17:06 | Miluše Zamazalová |  Akce s fotoaparátem
Nechyběla jsem ani na půlnoční 24.prosince 2007 kdy se v našem kostele konala od 21 hodin půlnoční mše.

Koncert ZUŠ 16.12.2007

8. února 2008 v 17:05 | Miluše Zamazalová |  Akce s fotoaparátem
Dne 16.prosince 2007 se při vánočním jarmarku konal v zámecké síni od 15 hodin koncert žáků Základní umělecké školy Žandov.

Vánoční jarmark 15.-16.12.2007

8. února 2008 v 16:33 | Miluše Zamazalová |  Akce s fotoaparátem
Ve dnech 15.12. a 16.12.2007 se konal na zámku v H.Polici již tradiční vánoční jarmark. Letos se sjelo na 11 řemesel - svíčky z včelího vosku, hrnečky, různé vánoční ozdoby, betlémy z keramiky, ozdoby drátované, zdobené perníčky, koření, výrobky z kukuřičného šustí, výrobky dětí z mateřské školy, základní školy apod.
Koncert na zámku 9.12.2007

8. února 2008 v 15:23 | Miluše Zamazalová |  Akce s fotoaparátem
Dne 9.prosince 2007 od 17 hodin zazněla ve výstavní síni zámku Horní Police vánoční barokní hudba prokládaná četbou z bible od pěveckého souboru Collegium Verbascum. Jen škoda, že byla malá návštěvnost.


Setkání seniorů 6.12.2007

8. února 2008 v 15:15 | Miluše Zamazalová |  Akce s fotoaparátem
Dne 6.prosince 2007 se konalo od 15,30 hodin ve výstavní síni zámku setkání hornopolických seniorů. Děti z místní Mateřské školy vystoupili s pásmem básniček v převlecích za andílky a čertíky. Poté zahrál k poslechu duet Bernard a Pavlíček. Velmi zdařilá akce.
Ohňové vystoupení Zirkonu 1.12.2007

8. února 2008 v 15:05 | Miluše Zamazalová |  Akce s fotoaparátem
Dne 1.prosince 2007 předvedlo občanské sdružení Zirkon na zámeckém dvoře pro úzký okruh příznivců své první vystoupení.Víkend na trempské chajdě 24.11.2007

8. února 2008 v 14:51 | Miluše Zamazalová |  Akce s fotoaparátem
Víkendy na chajdě jsou moc hezké.Výlov rybníku na Podlesí 3.11.2007

8. února 2008 v 14:47 | Miluše Zamazalová |  Akce s fotoaparátem
Dne 3.listopadu 2007 se konal od 10 hodiny ranní výlov rybníku na Podlesí s prodejem ryb za cenu 70,.Kč/kg.

Mistrovství republiky aneb co se děje za kopcem. 2/2007

8. února 2008 v 12:09 Mé vyšlé články
Ne každý odsud zavítá směrem na Českou Kamenici a také jistě málokdo ví, že se v sobotu 17.3. v Kamenickým Šenově konal 1.ročník Otevřeného mistrovství ČR v bench-presu. Tato akce začala osmou hodinou ranní, kdy proběhla prezentace a vážení zúčastněných závodníků, od 10 hodiny samotná soutěž s trváním do 17 hodiny, kdy bylo vyhlášení vítězů. Tuto akci pořádal šenovský klub " Czech global powerlifting committee " ve spolupráci s městem Kamenickým Šenovem. Ředitelem závodu byl známý vzpěrač Dan Dvořák, který obsadil v tomto závodu 2.místo v absolutním pořadí mužů. 54 soutěžících vzpěračů zhlédlo na 200 diváků. O přestávce vystoupil se svou exhibicí mistr Evropy v kulturistice NABBA Petr Vaniš.
Jistě nejeden z hornopoličáků zná trempíky, kteří se sjíždí již léta na trempskou chajdu na Podlesí. O těch bych se chtěla zmínit, protože v tomto sportu předvedli neuvěřitelné výkony. Z žen to je Líba Leiblová, která ve své váze zvedla 90 kg a umístila se na 1.místě v absolutním pořadí žen, tudíž se stala mistryní republiky. Její manžel Hambl ( Karel Leibl ) nezahálel a s váhou 160 kg obsadil také 1.místo, což u něj není poprvé. Další kamarádi s umístěním na 3.místě to byl Michal Zamazal ( 200 kg ), Isťák - Jirka Hačkulič ( 180 kg ) a na 4.místě Otík Pospíšil, který zvedl 240 kg.
V absolutním pořadí mužů se umístili na 1.místě Dan Hlinka ( 270 kg ), 2.místo Dan Dvořák ( 250 kg ) a 3.místo Pavel Pavliska ( 230 kg ). No nejsou to neuvěřitelné výkony, co říkáte?
( článek vyšel v Regionálním zpravodaji č.2/2007 )

Knihovna Horní Police 2/2007

8. února 2008 v 11:51 Mé vyšlé články
Každá knihovna nyní dostává časopis Grand Biblio, který obsahuje zajímavé články o knihovnách, jejich činnosti, o autorech zajímavých knih, rozhovorech s nimi, žebříčky nejprodávanějších knih apod. Pro mne jako knihovnici je docela zajímavé, že z tohoto časopisu lze získat určitý přehled o knihovnách po celé naší republice. A jak vodno, vize knihovny, která v nás přežívá z let minulých již dávno není vizí dnešní. Již to není místnost, kde se zastavil čas, kde je třeba chodit po špičkách a kde je přísná knihovnice. Dnes mají v knihovnách místa určená přímo dětem, kde si příkladem čekáním na internet krátí čas hrou.
Na vesnicích takové možnosti nejsou, ve většině míst je knihovna o jedné místnosti ( což jsme donedávna měli i my ), a tak vytvořit zvlášť čítárnu a zvlášť koutek pro děti nejde. U nás, protože máme dvě místnosti, jsem jednu využila tím, že jsem veškerou dětskou beletrii přemístila do menší místnosti, takže svým způsobem koutek děti pro sebe mají.
Další informace se týká internetu, který je v knihovně stále zdarma a je škoda, že ho víceméně stále využívají děti a dorost. I když je fakt, že pořízení internetu dnes není drahá záležitost a přibývá u nás počet internetů v domácnostech. Máme zde i další novinku a tou je možnost od prosince 2006 nahlédnout do všech čísel Českolipského deníku.
A nakonec myslím, že stojí docela za to se zmínit o počtu čtenářů navštěvujících Místní knihovnu. Pro porovnání v roce 2003 za vedení p.Kocourkové bylo evidováno 25 čtenářů, z toho 1 čtenář do 15 let. V roce 2006 evidováno 74 čtenářů, z toho 33 čtenářů do 15 let a za letošní čtvrt rok je již o 10 čtenářů více. Což na vesnici o 600 obyvatel jistě není špatné.
( článek vyšel v Regionálním zpravodaji č.2/2007 )