Je mnoho slov, která se jinak píší, jinak vyslovují a jinak myslí.

Březen 2008

Kamenolom Žandov

30. března 2008 v 14:44 | Miluše Zamazalová

Kamenolom z pohledu geologického

Napsal kamarád H.Řezáč :-)

Kamenolom z hlediska geologického náleží k tercierním vulkanitům Českého středohoří a k jeho starším členům zastoupenými čedičovými horninami. Ložisko je efuzivní vzniklé ve dvou časově oddělených sopečných fázích.
V první fázi došlo k výlevu čedičové horniny, která má výrazný kulovitý rozpad. Tyto charakteristické kulovité tvary dosahují různé velikosti, většinou od 10 do 40 cm. Typickým znakem je pronikavá změna ve struktuře základní hmoty a to od jemnozrnné uprostřed po amorfní na krajích. Výrazná je sklovitá slupka obalující jednotlivé útvary o síle 2 - 3 mm. Povrch je pokrytý druhotným povlakem uhličitanu vápenatého a zeolity. Z minerálů tvořících drobné vyrostlice se zachoval pouze pyroxen, místy pokročile limonizovaný. Lokálně jsou zřetelné dutinky po vyrostlicích s druhotnou výplní sekunderních minerálů.
Druhý výlev nevystoupil až na povrch a k tuhnutí došlo pod prvním výlevem. Tuhnutí bylo pomalejší, o čemž svědčí struktura i textura horniny i typická sloupcovitá odlučnost. Těleso tvoří několik proudů s odlišným sklonem sloupků a vytváří typickou vějířovitou stavbu. V některých částech jsou sloupky vertikální jindy upadají různými směry a pod různým sklonem. Lokálně jsou až subhorizontální. Tato skutečnost nasvědčuje blízkost přívodního kanálu.
Jednotlivé šestiboké sloupky dosahují průměrně až 40 cm a jsou tvořeny tmavě šedou, jemně až středně porfirickou bazaltoidní horninou s velmi jemnozrnnou základní hmotou. Vyrostlice tvoří převážně chloritizovaný krátce sloupcovitý pyroxen, amfibol a olivín. Podíl amfibolu s charakteristickou štěpností a olivínu nazelenalé barvy a prizmatického tvaru je však v hornině podružný a nedosahuje více jak 5 procent. Velikost vyrostlic minerálů se pohybuje v rozmezí od 0,6 do 2,5 mm a ojediněle dosahuje velikosti přes 5 mm. Pyroxen lokálně vytváří drobné krystalické agregáty.
Dle mikroskopického zkoumání je horninu možné zařadit mezi olivinické čediče. V nejsvrchnějších partiích ložiska se na jednotlivých sloupcích projevuje kulovité větrání a tyto úseky jsou silně zahliněny. Částečné zahlinění se projevuje i mezi jednotlivými sloupky.
Druhotně bylo ložisko postiženo tektonicky. Kromě četných drobných, většinou téměř svislých tektonických poruch prostupujících celé čedičové těleso, byla tektonicky zvýrazněná i hranice mezi dvěma výlevy. Jednotlivé tektonické poruchy se projevují výraznějším zahliněním.
dva různé pyroxeny
dva různé amfiboly
a dva různé olivíny
.

Řeka Ploučnice - Přírodní zajímavosti

23. března 2008 v 11:02 Liberecký kraj

Meandry

Ploučnice má neuvěřitelné mendry, začínající pod Mimoní, kdy se řeka obrací i o 180 stupňů. Pod Brennou se meandry trochu narovnávají a řeka nabírá na šířce. Tyto meandry jsou velkým zážitkem hlavně pro vodáky.

Další zajímavosti

Hamr na Jezeře leží mezi Hamerskou strouhou a Ploučnicí, která napájí Hamerský rybník-jezero. Je to oblast unikátních pískovcových útvarů s populací chráněných druhů rostlin.
Řeka Ploučnice odvodňuje severní část Čech vymezenou Ralskou pahorkatinou, Českým středohořím a Lužickými horami. Je pravostranným přítokem Labe, do kterého se vlévá v Děčíně. Délka celého toku Ploučnice z Osečné po Děčín měří více než 105 km, plocha povodí 1 194 km2. Zatímco v horní části se jedná o útlý potok, zarostlý břehovými porosty a klikatící se lukami v písečném a hlinitém řečišti, na svém konci před splynutím s Labem, vytvarovala Ploučnice již údolní nivu.

Ploučnice protéká obcemi :

Dolení Paseky, Janův Důl, Osečná, Lázně Kundratice, Chrastná, Břevniště, Útěchovice, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, Srní Potok, Mimoň, Boreček, Hradčany, Brenná, Heřmaničky, Vítkov, Žizníkov, Česká Lípa, Stružnice, Jezvé, Horní Police, Žandov, Šachov, Františkov nad Ploučnicí, Benešov nad Ploučnicí, Jedlka a Děčín.

Do Ploučnice postupně vtékají mimo jiné :

Hamerská strouha u Hamru, Ještědský potok u Stráže, Panenský potok v Mimoni, Ploužnický potok u Ploužnice, Svitavka u Brenné u Zákup, Sporka u České Lípy, Robečský potok z Pekla u České Lípy, Radečský a Valteřický potok u Jezvé, Valdecký potok v Horní Polici, Vrbový potok u Žandova, Merboltický a Valkeřický potok u Šachova, Fojtovický potok u Benešova, Bystra v Benešově a Dobrnský potok u Děčína.

Řeka Ploučnice - Průrva

23. března 2008 v 10:35 Liberecký kraj
Na nejužším místě, asi 4 km jihozápadně od Stráže pod Ralskem je údolí zúženo tzv. Červenou skálou, vystupující z pískovcového podstavce Ralska. Skála sestává z červených, středně až hrubě zrnitých pískovců jizerského souvrsví svrchní křídy, porušených pravidelnou sítí svislých puklin směru sever-jih. Směrem nahoru v nich roste obsah křemenných valounů.
V tomto místě bylo údolí přehrazeno vysokou hrází, pod jejímž severním koncem ještě nedávno stála stará tovární budova. Nad ní bývalo v hrázi upravené přetokové koryto, k němuž vede od Stráže starý, dnes zarostlý a bezvodý náhon. Řeka je zde převedena na jižní konec hráze do uměle upravené skalní průrvy. Nejprve se voda prodírá zčásti přitesanými, 7 m vysokými pískovcovými stěnami asi 50 m dlouhou a 13 m širokou soutěskou, stojící hustě rozpukanou zónu. Pak se řeka stáčí do uměle vysekaného, 13 m dlouhého a asi 3,5 m širokého tunelu, ústícího do 10 m dlouhé otevřené rokle. Zde voda vstupuje do 41 m dlouhého, 3,5 m širokého a 4 m vysokého vysekaného tunelu, v jehož stěnách jsou patrné zářezy pro 5 stavědel. Z něho se vylévá do několik metrů hluboké tůně vývařiště pod ústím tunelu v Novinách pod Ralskem.
O stáří a účelu této stavby se nadochovaly žádné písemné zprávy. Je ovšem nesporné, že tunely byly vytesány uměle a hráz měla pravděpodobně zadržovat vodu potřebnou k provozu železného hamru, který je v Novinách písemně doložen před rokem 1544 a jehož strusky se dodnes nacházejí pod hrází.
foto průrvy

Řeka Ploučnice - Okolí řeky

23. března 2008 v 10:16 Liberecký kraj
Nedaleko od pramene mezi obcemi Janův Důl a Osečná se odděluje náhon Hamerská strouha sloužící k napájení Hamerského rybníka. Dále protéká osadami Břevniště, Útěchovice a Hamrem na Jezeře. U Stráže pod Ralskem protéká Horeckým rybníkem a nad Novinami pod Ralskem turisticky navštěvovanou průrvou. Dále se obloukem vyhýbá vrchu Ralsko a vtéká do Mimoně. Zde se do ní zprava vlévá Panenský potok a pokračuje k Borečku, kde se nejvíce přibližuje k letišti Hradčany. Dále teče k severozápadu severně od oblasti zvané Polomené hory ( pozoruhodná skalnatá oblast ) územím, které bylo součástí vojenského prostoru Ralsko, k České Lípě. Do neustále meandrujícího toku zprava přitéká Svitávka a Dobranovský potok ve Vlčím Dole. Za Českou Lípou přijímá zleva Robečský potok, protéká obcemi Stružnice, Jezvé, Horní Police, Žandov, Malý a Starý Šachov, Oldřichov a Františkov nad Ploučnicí, nad kterým se tyčí zřícenina hradu Ostrý. V Benešově nad Ploučnicí se zprava vlévá Bystrá, dále protéká osadami Jedlka a Soutěsky a v Děčíně se vlévá do Labe ( Labe pramení v Krkonoších, protéká Německem a ústí do Severního moře ).

Řeka Ploučnice - Pramen

23. března 2008 v 10:14 Liberecký kraj
Mohutná pramenná tůň, vyvěrající v lesíku uprostřed bažinaté louky se nachází nedaleko prvních domků Janova Dolu, asi 1 km severovýchodně od Osečné. Označováno za jedno z nejvydatnějších pramenišť ve střední Evropě. Vydatnost pramene neklesá ani v době dlouhodobého sucha. Ze dna asi 1,5 m hluboké tůně, pokrytého černým rozkládajícím se listím, zde ze světlých nálevkovitých otvorů vyvěrá pod tlakem několik (až 20) praménků vody, v nichž víří četná písková zrnka. Na tůň bezprostředně navazuje Jenišovský rybník, z něj část vody odtékala náhonem (náhon tj. lidskou rukou vytvořená vodní cesta) na 300 metrů vzdálený mlýn, poháněný vodní turbínou. Mlýn byl v provozu ještě v roce 1962.
Větší část vody přímo z prameniště i z Jenišovského rybníka odtéká do vodoteče a tvoří tak základní tok Ploučnice. Tento potok v obci Osečná a v Lázních Kundratice ještě ve třicátých letech zajišťoval pohon dalších čtyř mlýnů a dvou provozoven, kde voda poháněla mlýnská kola či vodní turbíny.
Čtyři sta metrů od prameniště je čerpací stanice pitné vody pro Osečnou i Lázně Kundratice. Velká vydatnost těchto pramenišť byla v letech 1970-1980 snížena cca o pětinu činností uranových dolů v nedaleké Stráži pod Ralskem. V této oblasti bylo vyvrtáno velké množství průzkumných a hydrogeologických vrtů.
.

Řeka Ploučnice - Charakteristika toku

23. března 2008 v 9:58 Liberecký kraj
Prameny Ploučnice nalezneme dva. Jako Hlavní pramen Ploučnice je označována vyvěračka u obce Osečné, pramen Horní Ploučnice se nachází pod vrcholem Ještědu. Až do Stráže pod Ralskem protéká převážně obcemi. Ve Stráži protéká Horeckým rybníkem a dále plyne rovně mezi loukami územím, které je poznamenáno dnes doznívající těžbou uranu. Nad Novinami pod Ralskem se zařezává do hluboké pískovcové soutěsky, která končí stometrovým tunelem. Tento úsek se nazývá Průrva Ploučnice. Úsek Mimoně je částečně regulované koryto s břehovými porosty a několika menšími stupni. Dále až do České Lípy úzké, člověkem nedotčené, koryto meandruje loukami v naobydlené krajině. Poslední úsek až do Děčína, kde ústí do Labe má větší spád a je na něm množství jezů.

Památné stromy

22. března 2008 v 10:00 Liberecký kraj

Lípy

461 památných stromů
Nejvíce památných stromů v Libereckém kraji a to nejen v našem kraji, ale i v celé republice jsou lípy. Ze 742 památných stromů je 461 lip, více jak polovina. Lípy se mezi našimi stromy obecně nedožívají nyjvyššího věku, stáří je odhadováno mezi 150 a 300 lety. Výjimkou je lípa americká (Tilia americana) v Tatobitech, jejíž věk údajně dosahuje 700-800 let. Spolu s lípou velkolistou (Tilia platyphylla) v Kotli u Osečné starou asi 400 let jsou při obvodu kmene 9,25 m nejmohutnějšími stromy v kraji.
foto lípy

Duby

113 památných stromů
Přestože nejstarším stromem v Libereckém kraji je pravděpodobně lípa v Tatobitech, obecně se z listnatých stromů dožívají nejvyššího věku duby, jejichž stáří je odhadováno na 500 let. Většina památných stromů v našem kraji je chráněna pro svoji mohutnost a stáří - dosahují průměru kmene 1-2 metry a výšky až 45 metrů. Nejmohutnější jsou duby u zdi obory Vřísek na Českolipsku, dosahující ve výši prsou člověka až 8,2 m. Jedná se o výjimečnou skupinu asi 30 památných stromů. Druhou početnou skupinou je skupina stromů na Mariánském hřbitově v Turnově, kde se nachází 34 dubů do obvodu kmene 3 m.
jeden z dubů na Vřísku

Jilmy

35 památných stromů
V Libereckém kraji zdaleka nepatří k těm nejmohutnějším památným stromům, obvod největších jen mírně přesahuje 4 m. Unikátní je alej 31 jilmů habrolistých (Ulmus carpinifolia) v Jilemnici. Další jilm habrolistý je v Pelíkovicích u Hodkovic nad Mohelkou. Ostatní jsou jilmy horské, rostou v Harrachově, Hradčanech nad Ploučnicí a Smržovce. Stáří památných jilmů v našem kraji odhadováno na 100 až 150 let.
Jilm Habrolistý v Pelíkovicích

Javory

14 památných stromů
Javory jsoe stromy houževnaté osídlující v přirozených lesích kamenité stráně a balvanitá údolí. Všechny památné stromy v našem kraji patří mezi javory kleny (Acer psedoplatanus). Nejmohutnější z nich je Klen u Gavora na Rašovce u Liberce. Tento mohutný čtyřkmen má obvod v nerozdělené části 665 cm.
foto javor klen

Buky

22 památných stromů
Buky určitě patří mezi naše nejkrásnější stromy, nejsou zdaleka tak dlouhověké jako duby, dožívají se okolo 300 let. Rostou však rychleji a tak i za tuto dobu dorostou úctyhodných rozměrů. Nejmohutnější z památných buků je buk u Šolcáku u Raspenavy, obvod kmene 6 m. Dalšími obry jsou Železnobrodský buk a buk u Dětřichovce s obvodem bezmála 5,5 m.

Jasany

18 památných stromů
v celé republice se přirozeně vyskytuje pouze jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), z jižní a jihovýchodní Evropy se k nám dostal ještě jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolius) a jasan zimnář (Fraxinus ornus). Jasany dosahují výšky až 40 m a patří tedy mezi naše nejvyšší listnaté dřeviny. Největší památné jasany v našem kraji stojí na hřbitově v Nudvojovicích na okraji Turnova. Nejmohutnější z nich má obvod kmene téměř 6,5 m a stáří odhadováno na 150 až 200 let.
foto jasan ztepilý

Borovice

6 památných stromů
Borovice jsou odolné světlomilné dřeviny. V Libereckém kraji pro mimořádný vzrůst a věk chráněno 6 borovic. Nejmohutnější z nich jsou borovice v Soběslavicích a borovice na hrázi Máchova jezera v Doksech s obvodem kmene přes 3 m.

Tisy

6 památných stromů
Tis červený je v České republice vzácnou dřevinou chráněnou zákonem. V Libereckém kraji najdeme 6 památných tisů. Tři z nich se nacházejí v Krompachu v Lužických horách, mezi nimi je i nejstarší tis s obvodem kmene 4,65 m a odhadovaným věkem na 450 let. Další se nachází v Novém Boru ve skupině památných stromů Na Alpinu, pak v Malé Skále a v Besedici.
foto Tisy v Krompachu

Hrušně

3 památné stromy
Hrušně jsou jedny z mála zástupců ovocných dřevin mezi památnými stromy. V Libereckém kraji jsou chráněny 3 hrušně. Nejmohutnější a nejstarší z nich je Peřimovská hrušeň v polích mezi obcemi Peřimov a Kruh, věk odhadován na 250 let, obvod kmene 3,3 m a výška okolo 8 m. Další podobná hrušeň se nachází na okraji obce Poniklá a o něco drobnější je třetí hrušeň v Turnově - Hruštici.
památná hrušeň

Modříny

3 památné stromy
Z našich jehličnanů jedině modřín každé jaro nasazuje nové jehličí a každý podzim jej zase shodí. Chráněny jsou tři památné modříny. Nejmohutnější z nich stojí před knihovnou Antonína Marka v Turnově, vysoký přibližně 15 m a kmen ve věku okolo 180 let bezmála 4 m. Další se nachází v bývalém zámeckém parku ve Stvolínkách a jeden v Novém Boru ve skupině památných stromů Na Alpinu, kde roste spolu s dubem, magnólií, tisem a cypřiškem.
foto modřín opadavý

Topoly

3 památné stromy
Impozantní památné topoly bílé ( Populus alba ) rostou u fary v centru Horní Branné a u fary v Raspenavě. Topol černý ( Populus nigra ) se nachází poblíž hájovny mezi Kravařemi a Konojedy na českolipsku. Všechny tři topoly mají obvod kmene mezi 5-6 m a věk odhadován u černého na 120 let a bílého až 200let.
foto topol bílý v centru Horní Branné
foto topol černý

Jírovce

2 památné stromy
Jírovec maďal ( Aesculus hippocastanum ), známý jako kaštan, pochází z horských lesů Balkánského poloostrova. U nás v kraji se nachází dva památné jírovce, oba o obvodu do 4 m. Mohutnější z nich je na zahradě zemědělské usedlosti v Ludvíkově pod Smrkem, menší na zahradě domu v Pavličkách na Českolipsku.

Morušovníky

2 památné stromy
Oba památné morušovníky bílé se nachází na Českolipsku, mohutnější v Holanech s obvodem kmene 270 cm, drobnější v Oknech s obvodem 174 cm.

Smrky

2 památné stromy
Smrky jsou nejrozšířenější dřevinou v republice. Pžes jeho rozšíření jsou chráněny dva smrky - Ambrožův smrk na Levínku v Krkonošském národním parku a smrk v osadě Vrabcov u Dubé. Mohutnější Ambrožův smrk dosahuje ve věku 200 let obvodu kmene 4 m a výšky 49 m.

Šácholany

2 památné stromy
Šácholany ( u nás se jim také říká magnólie ) pocházejí ze Severní Ameriky. V našem kraji najdeme dva stromy, oba patří k druhu šácholan zašpičatělý ( Magnolia acuminata ). Jeden se nachází ve skupině památných stromů Na Alpinu v Novém Boru, druhý v Polubném v Jizerských horách.

Platan

1 památný strom
Jako památný strom chráněn pouze jediný platan javorolistý ( Platanus xacerifolia , roste na návsi v obci Dřevčice u Dubé na Českolipsku - obvod kmene 240 cm, výška asi 12 m.

Akát

1 památný strom
Jediný památný Trnovník akát ( Robinia pseudoacacia ) v kraji se nachází v obci Horní Libchava u České Lípy. Mohutný, přibližně 100 let starý strom se tyčí nad budovou školy - výška 22 m, obvod kmene 320 cm.

Liliovník

1 památný strom
Liliovník tulipánokvětý ( Liriodendron tulipifera ) pocházející ze Severní Ameriky je jako památný strom chráněn jeden rostoucí v centru České Lípy s obvodem kmene 230 cm, výškou pouhých 18 m a stářím přibližně 50-60 let.

Douglaska

1 památný strom
Douglaska tisolistá ( Pseudotsuga menziesii ) byla do Evropy přivezena ze západní části Severní Ameriky. Patří mezi nejvyšší stromy na světě, nejvyšší poražený strom měl výšku 133 m, ale této výšky dorůstají pouze ve své domovině. U nás se s douglaskou setkáváme často. Jako památný strom vyhlášena jen jedna douglaska - u Provodína na Českolipsku - věk okolo 110 let, výška 25 m a obvod kmene 245 cm.

Korkovník

1 památný strom
Korkovník amurský ( Phellodendron amurense ) pochází ze severovýchodní Číny. V Libereckém kraji najdeme jeden památný - v Turnově ve skupině památných stromů v Maškově zahradě. Obvod kmene necelé 3 m a je chráněn zejména jako dendrologická zajímavost.

Cypřišek

1 památný strom
Posledním druhem památných stromů Libereckého kraje je cypřišek nutkajský ( Chamaecyparis nootkatensis ), vždyzelený jehličnatý strom. Jediný památný cypřišek je ve skupině památných stromů Na Alpinu v Novém Boru - obvod kmene 207 cm.
.

Stromy

22. března 2008 v 9:00 Liberecký kraj
Připadá nám, že stromy jsou tu odjakživa. Nebereme-li v úvahu stromové přesličky a kapradiny, vyskytují se na Zemi od počátku druhohor, většího rozmachu však dosáhly až ve třetihorách. "Odjakživa" se tedy rovná přibližně 200 milionům let. Vývojově nejstarší jsou stromy nahosemenné, mezi něž patří všechny jehličnany. Z dnes žijících druhů sahají nejdále kořeny jinanu dvoulaločného, jedné z mála nahosemenných rostlin se širokými listy.
V posledních několika desítkách tisíciletí stromy ovládly naši planetu, s výjimkou pouští a zaledněných oblastí. Neprostupné hvozdy se na našem území vyskytovaly ještě před několika staletími. Za vlády Karla IV. došlo k velkému rozvoji měst a rozsáhlému mýcení lesů. Od té doby stromů ubývá, mizejí jak lesy, tak stromy roztroušené v krajině.
V lidské společnosti bylo stromům od nepaměti přisouzeno významné místo. Zvyk sázet je při významných událostech, při narození dítěte, zakládání staveb apod. Význam stromů si uvědomujeme i dnes - mimo jiné zákon o ochraně přírody a krajiny.
V Libereckém kraji je evidováno 243 památných stromů či skupin, celkem je chráněno asi 740 stromů. Většinou se jedná o nejstarší a nejmohutnější stromy, velikány a kmety mezi stromy. Nejvíce jsou zastoupeny lípy, hned za ně se řadí díky své dlouhověkosti a mohutnému vzrůstu duby. Ale je chráněno i několik cizokrajných stromů, např. šácholany (magnólie), liliovníky, platan, jírovce a další.

Různé

20. března 2008 v 18:50 Dobové fotografie a pohlednice Horní Police
rok 1908 - nádraží H. Police
rok 1908
rok 1940 - hostinec
čp. 90 - U Kovárny
Nádraží
H. Police
Dne 31.7.1897 při povodni
čp. 12 - dům K. Marxe ( dnes Obecní úřad )
Náměstí
.
Akvadukt
Sluneční hodiny na budově Kovárny rok 1982
a v roce 1986
Přední strana DVD s nahrávkou Historie a současnost Horní Police od Miloše Skalického
zadní strana DVD
Tuto pohlednici zaslal p.Frank z Prahy, je na ní H.Police kolem roku 1900
další pohlednice od p. Franka

.

Architektura

14. března 2008 v 12:06
Jedna z NEJZÁHADNĚJŠÍCH katedrál na světě je katedrála v Chartres (Francie), je jedna z mnoha katedrál z období gotiky zasvěcené Panně Marii a nesoucí jméno Notre-Dame. Neexistuje žádný souvislý popis naplánování nebo výstavby jednoho z vrcholných děl světové architektury.
NEJVĚTŠÍ starověký památník v Evropě - MALTA : Svatyně bohyně země - NEJSTARŠÍ a NEJZÁHADNĚJŠÍ stavby v Evropě, ne-li na celém světě.
NEJVYŠŠÍ stavbou antiky byl Maják na ostrově Pharos ( Alexandrie, město v Egyptě ), vysoký 180 m, jeho světlo bylo vidět nejméně na 50 km daleko.
NEJVYŠŠÍ se svými 42 metry dochovanou architektonickou památkou Mayů je pyramida El Castillo v Cobá v Yucatánu (oblast v Mexiku).
.

Nerosty

14. března 2008 v 11:26
NEJBOHATŠÍM na zásoby nerostných zdrojů ze všech amerických zemí je MEXIKO.
NEJVĚTŠÍ ložiska bauxitu na světě jsou v Ghaně. Ghana se rozkládá na Zlatém pobřeží Guinejského zálivu.
Rusko má NEJVĚTŠÍ zdroje ropy a zemních plynů ne světě.
NEJVĚTŠÍM zdrojem slídy na světě jsou v INDII.
NEJBOHATŠÍ ložiska cínových rud na světě jsou na Malajském poloostrově.

NEJVĚTŠÍ známé světové zásoby ropy jsou v Saudské Arábii.
NEJVĚTŠÍ ropné pole na světě o délce 230 km je v oblasti Ghawár (Saudská Arábie).
Johannesburg je NEJVĚTŠÍM městem v jižní Africe. Vznikl jako středisko těžby zlata. Oblast jižní Afriky je i nyní NEJVĚTŠÍM světovým producentem zlata.
NEJVĚTŠÍ dosud nalezený nuget vážil 9 635 g. Objeven byl na Urale v Rusku v roce 1843.
NEJVĚTŠÍ hality podél severního pobřeží se nacházejí na pobřeží Mexického zálivu v délce 1 160 m. Táhne se zde pásmo 330 podzemních "hor" kamenné soli. Některé se tyčí až 18 m nad kamennou základní vrstvu a vypadají jako nízké solné dómy. Poprvé byly objeveny v roce 1862.

Zajímavosti různé

11. března 2008 v 20:30 Zajímavosti z Čech
Rozloha České republiky : 78 866 km2, počet obyvatel : 10 289 621, hlavní město : Praha, celková délka státních hranic : 2 290 km.
NEJDELŠÍ řeka - Vltava 433 km (plocha povodí 28 090 km2).
NEJVĚTŠÍ přehradní nádrž - Lipno, plocha 4 870 ha, max. hloubka 20 m.
NEJVĚTŠÍ jezero - Černé jezero na Šumavě, plocha 18,4 ha, max. hloubka 39,8 m.
NEJVĚTŠÍ rybník - Rožmberk, plocha 489 ha, max. hloubka 6,2 m.
NEJTEPLEJŠÍ minerální pramen - Vřídlo v Karlových Varech, 72 stupňů.
NEJVYŠŠÍ hora - Sněžka, 1 602 m.
NEJNÍŽE položený bod - Hřensko, 115m.
NEJHLUBŠÍ propast - Hranická propast, hloubka - 329,5 m.
NEJVĚTŠÍ národní park - Šumava, 683 km2
NEJVĚTŠÍ obec - Praha, 1 193 270 obyvatel.
NEJMENŠÍ obec - Závraty, 16 obyvatel.
NEJVÝŠE položené sídlo - Filipova Huť, 1 093 m. n. m.
NEJNÍŽE položené místo - Hřensko, 130 m. n. m.
NEJSEVERNĚJŠÍ obec - Lobendava
NEJJIŽNĚJŠÍ obec - Vyšší Brod
NEJZÁPADNĚJŠÍ obec - Krásná
NEJVÝCHODNĚJŠÍ obec - Hrčava
NEJBOHATŠÍ zlatonosnou řekou byla řeka Otava s přítoky Blanicí a Volyňkou. Nacházely se v ní i perlorodky s perlami.
NEJVĚTŠÍ houbou, kterou lze u nás nalézt je trsnatec obrovský. Jeho plodnice mohou mít hmotnost i několik desítek kilogramů.
NEJVĚTŠÍ tapisérií je opona Moravského divadla v Olomouci. Svou plochou 88 m2 představuje největší ručně tkanou uměleckou tapisérií.
NEJVĚTŠÍ pozornost dětí při návštěvě Vojenského historického muzea na Hradčanském náměstí v Praze poutá sbírka cínových vojáčků, jejichž "armáda" čítá 33 000 figurek.
NEJDRAHOCENĚJŠÍ klenot Země České je česká koruna, která byla zhotovena z podnětu Karla IV.
NEJZNÁMĚJŠÍ loutky - Spejbl a Hurvínek. V roce 1920 byl vytvořen Spejbl a v roce 1926 Hurvínek.
NEJVYŠŠÍ čedičovou vyvřelinou ČR je vrchol Bukovec v Jizerských horách.
NEJVĚTRNĚJŠÍ horou je Milešovka (837 m).
NEJROZSÁHLEJŠÍ skalní hrad u nás je vytesán do pískovcové skály u obce Sloup na Českolipsku. Vznikl koncem 13. století.
První kronika : rok 1314 - asi v tomto roce byla dokončena česká rýmovaná kronika od neznámého autora zvaná Dalimilova. Byla to první kronika psaná česky.
Velislavova bible : okolo roku 1350 - vznikla Velislavova boble, vynikající dílo české gotické malby. Je zajímavá tím, že jsou v ní poprvé zobrazeni lidé v dobovém šatu a při každodenní činosti.
Nejstarší překlad bible : rok 1370 - v této době byl dokončen nejstarší český překlad bible.
Kronika česká : rok 1541 - český kronikář, katolický kněz Václav Hájek z Libočan, vydal Kroniku českou. Pro poutavé vyprávění, i když plné nepřesností a výmyslů, byla dlouho oblíbenou četbou.
První čtenářský spolek : 1.1.1818 - A. J. Puchmajer založil v Radnicích u Rokycan první čtenářský spolek v Čechách. Čtenářské spolky a ochotnická divadla se staly středisky českého národního hnutí na venkově.
První mužský klášter : 923 n. l. - v Břevnově byl založen klášter benediktýnského řádu, první mužský klášter v Čechách. Při klášteře byl posději postaven kostel sv. Markéty.
Ženský klášter : roku 1233-1234 - dcera Přemysla I. Anežka založila u kostela sv. Františka v Praze ženský klášter a stala se jeho abatyší. Klášter byl jednou z prvních gotických staveb v Čechách.
Inkvizice : rok 1257 - v českých zemích byla zavedena inkvizice, církevní instituce, která měla stíhat a trestat kacíře.
Biskupství : roku 1655 bylo v Litoměřicích zřízeno biskupství. V roce 1664 bylo další biskupství zřízeno v Hradci Králové.
Čeština - úřední jazyk : roku 1615 generální sněm v Praze přijal zákon na ochranu češtiny, která se měla stát jediným úředním jazykem.
První mapa Moravy : roku 1569 první samostatnou mapu Moravy vydal matematik a lékař Pavel Fabricius.
První aritmetika : roku 1530 vyšla první česká učebnice aritmetiky od Ondřeje Klatovského.
První české periodické noviny : roku 1719 knihtiskař F. K. Rosenmüller začal vydávat první české periodické noviny, Sobotní ( Outerní ) Pražské poštovní noviny.
První sčítání lidu : roku 1754 při prvním sčítání lidu byly v českých zemích zjištěny více než 3 miliony obyvatel, z toho v Čechách asi 2 miliony.
Česká vánoční mše : roku 1796 obrozenecký učitel a hudební skladatel J. J. Ryba složil své nejznámější dílo, Českou vánoční mši.
Česká hymna : 21.12.1834 se konala ve Stavovském divadle premiéra Tylovy hry Fodlovačka, v níž poprvé zazněla píseň " Kde domov můj ". Její nápěv složil F. J. Škroup.
První český ples : 5.2.1840 byl v Praze uspořádán první český ples, organizovaným J. K. Tylem.
Textilní manufaktura : roku 1697 byla v Oseku u Duchcova zřízena jedna z prvních textilních manufaktur v Čechách. Zhruba v téže době byla založena textilní textilní manufaktura v moravském Slavkově.
Textilní manufaktura : roku 1715 byla v Horním Litvínově založena jedna z největších textilních manufaktur v Čechách.
Parní stroj : roku 1722 byl v Nové Bani na Slovensku postaven atmosférický parní stroj na čerpání vody z dolů, jeden z prvních na evropském kontinentě.
První porcelánka : roku 1791 byla v Horním Slavkově založena první porcelánka v Čechách.
První spřádací stroje : roku 1789 byly v manufaktuře na výrobu manšestru u Šumperku zavedeny první spřádací stroje v našich zemích.
První řepný cokrovar : roku 1801 byl v Hořovicích vybudován první řepný cokrovar v českých zemích. k rozvoji řepného cokrovarnictví však došlo až koncem 20. let.
Parní stroj : roku 1814 byl v brněnské továrně Ch. Wunsche poprvé v českých zemích použit parní stroj v průmyslové výrobě.
První válcovna : roku 1821 byla v železárnách v Ondřejovicích u Jeseníku zřízena první válcovna v českých zemích.
První strojírna : roku 1821 zahájila ve Šlapanicích u Brna výrobu první významnější strojírna.
První dálková koněspřežná železnice : v letech 1825-1832 byla vybudována z Českých Budějovic do Lince první dálková keněspřežná železnice na evropském kontinentě. Jejím projektantem a stavitelem byl F. A. Gerstner.
První parní železnice : v letech 1836-1847 byla postavena Severní dráha Ferdinandova, první parní železnice v monarchii. V roce 1839 spojila Vídeň s Brnem, v roce 1841 s Olomoucí a v roce 1847 s Bohumínem.
První vlak : 20.8.1845 přijel z Olomouce do Prahy první vlak s parní lokomotivou.
První český parník : 1.5.1841 byl v Praze spuštěn na Vltavu první český parník Bohemia. Sloužil osobní dopravě z Prahy do Děčína a Drážďan.
První barevný film : Prvním celovečerním barevným filmem u nás je Jan Roháč z Dubé. Byl natočen v roce 1947 režisérem V.Borským podle románu Aloise Jiráska. Hlavní roli vytvořil O. Korbelář.
Největší českou šachovnici v interiéru lze nalézt v tzv. "sále předků" na Státní zámku Vranov nad Dyjí. Je vytvořena z mramorových desek v podlaze. Strana této šachovnice měří 6 144 mm.

Historické mapy Čech

10. března 2008 v 17:36 Zajímavosti z Čech
Klaudyánova mapa z roku 1518
Helwigova mapa Slezska z roku 1561
Fabriciova mapa Moravy z roku 1569
Komenského mapa Moravy z roku 1680
Mapa Čech v podobě růže z roku 1668
Vogtova mapa Čech z roku 1712
Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742
Mapa Čech z roku 1744 podle Mullera
Majerova mapa českých zemí z roku 1747 - 1748
Lothova mapa Čech z roku 1847
Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století
Erbenova mapa Čech z roku 1883
Mapa Moravy z roku 1888 podle Schobera
Mapa Československa z roku 1935
Mapa protektorátu Čech a Moravy z roku 1941
.Mullerova mapa Čech
.

Bohoslužba za Hockeho 1.3.2008

10. března 2008 v 15:39 | Miluše Zamazalová |  Akce s fotoaparátem
Dne 1.března 2008 se konala v kostele Navštívení P.Marie od 10 hodin vzpomínková bohoslužba k 200.výročí úmrtí zdejšího arciděkana Wenzela Hockeho. O této osobnosti poté promluvil Mgr. Ladislav Smejkal z českolipského vlastivědného muzea.

Osada Dvorsko

10. března 2008 v 15:06 Dobové fotografie a pohlednice Horní Police

První zmínka o osadě Dvorsko ( dřívější název Hofberg ) je z roku 1759 v souvislosti s křtem v hornopolickém kostele, ale ví se, že v roce 1720 ještě tato osada neexistovala. Uvádí se, že v letech 1761 - 69 se osada rozrostla na sedm domů, v roce 1833 jich bylo již devět se 46 obyvateli. Byla zde i hospoda a za první republiky i tabáčnická trafika.

Po druhé světové válce, kdy německé obyvatelstvo bylo vystěhováno, z 9 domků zůstaly obydleny dva. V domě čp.3 p.Jindřich Dosé ( rodilý Švýcar a zaměstnanec závodu Atmos Žandov ) a v čp.9 p.Hajde ( antifašista,který měl za manželku Češku ). První čeští osídlenci se na Dvorsko 12.července 1945 nastěhovali manželé Hlobeňovi. Postupně se osada osídlovala, ač to bylo pro české začátečníky díky pozemkům v kopci obtížné. Nakonec všech 9 domků bylo obydleno, v čp.1 bydlel pan Patka, čp.2 p.Blažek, čp.3 p.Dosé, čp.4 p.Donát, čp.5 p.Brož, čp.6 p.Soukupová, čp.7 p.Hlobeň, čp.8 p.Šmatlák a v čp.9 p.Hajde.

Po založení JZD roku 1949/1950 se osídlenci začali stěhovat dolů do Horní Police, ale to ještě zůstaly čtyři domy obydleny. V průběhu tří let se i tito odstěhovali a až 24.6.1955 odešel poslední obyvatel Dvorska Jindřich Dosé, který se odstěhoval do Švýcarska. V hornopolické kronice stojí : "Zánik osady Dvorska je důsledkem socializace vesnice". Domy pak byly zbořeny, sklepy zasypány a z pozemků zemědělci udělali pastviny. Dnes najdeme jen meze a stromy připomínající místo kdysi stávající osady na svahu Dvorského vrchu.

Seznam obyvatel roku 1935

Náboženské zajímavosti

7. března 2008 v 12:19
NEJPŘÍSNĚJŠÍ a NEJZEMITĚJŠÍ náboženství je TAOISMUS.
NEJPOSVÁTNĚJŠÍ hora Číny je THAJ-ŠAN, ležící v domovině Konfucia, zvedá se do výšky 1524 m. nad nížinou Žluté řeky ve východní Šantungských provincií Číny. THAJ-ŠAN však nikdy nebyl spojen s oficiální vírou Číny, s Konfuciovým učením. Je NEJPOSVÁTNĚJŠÍ z pěti jor taoismu, víry čarodějů a alchymistů, outsiderů a rebelů.
NEJPOSVÁTNĚJŠÍ mezi Číňany ze všech buddhistických textů je SÚTRA, učí že všechno je iluze.
NEJPOSVÁTNĚJŠÍ muslimské místo na světě leží v srdci MEKKY : Magnetické město ( Saúdská Arábie ). Žádné město na světě nemá v sobě tolik mystiky a kouzla a žádné není tak uctíváno, každý den si lehají miliony zbožných muslimů na zem ve směru tohoto magnetického města jako střelka kompasu.
NEJSLAVNĚJŠÍ nevěřící, který navštívil Mekku byl anglický dobrodruh Sir Richard Burton v roce 1830.
NEJSVĚTĚJŠÍM ze všech svatých měst na světě by měl být JERUZALÉM, které postavil SÜLEJMAN SKVĚLÝ.
NEJKRÁSNĚJŠÍ budovou Jeruzaléma je mešita v srdci Starého města - SKALNÍ DÓM. Jméno podle velké skály dosud viditelné uvnitř mešity, jež je doslova základem nároků Jeruzaléma na posvátnost.
Svůj název zeď nářků, západní okraj Starého města, získalo toto místo proto, že sem židé tradičně přicházejí naříkat nad zkázou chrámu a židovským vyhnanstvím.
NEJUCTÍVANĚJŠÍM křesťanským svatým místem je Chrám svatého hrobu v Jeruzalémě - více jak 1600 let.
NEJPOSVÁTNĚJŠÍ předislámské místo v Íránu : TAHTE SOLEJMÁN : Město královského ohně. Ústřední funkci tu měl ohňový chrám, věž, kterou lze vidět na břehu jezera a v níž hořel neustále NEJPOSVÁTNĚJŠÍ zarathuštrovský oheň Artur Gušnasp - tajemné, překrásné jezero v kamenném kalichu známé jako Tahte Solejmán "Šalamounův trůn"
Zarathuštra - zakladatel zoroastrismu, žil ve stepích Střední Asie na severu a východě Persie asi v letech 628 - 551 před Kristem.

Záhady - tajemno

7. března 2008 v 11:52
NEJPŮSOBIVĚJŠÍ a NEJNÁROČNĚJŠÍ nápisy světa jsou vyryty do pouště v odlehlé části jižního Peru. NEJVĚTŠÍ dílo grafického umění na světě. Poušť v Nazce je jako obrovský náčrtník, obsahující více než sto obřích kreseb zvířat, rostlin, bludišť a abstraktních postav. Některé jsou pozoruhodně jasné. Na úzkých kopcích a ve starověkých vyschlých řečištích je rozprostřeno mnoho figur na ploše asi 520 čtverečních metrů mezi Tichým oceánem a pohořím And. Všechny byly vytvořeny seškrábáváním skály, až se objevila žlutá půda pod ní. Jsou vidět jen ze vzduchu.
Jeden z NEJTRVALEJŠÍCH symbolů nacházíme v mnoha podobách a mnoha zemích - BLUDIŠTĚ A LABYRINTY : symboly duše, zasahuje společné zkušenosti a na nevědomé úrovni má význam, který přesahuje rasu a kulturu. Slovo řeckého původu "labyrint" pochází z mýtu o krétském labyrintu, který postavil Daidalos pro krále Mínóa, aby v něm byl zavřen netvor Minotaurus. Mají pravděpodobně 5 tisíciletou historii.
NEJSTARŠÍ britské dochované bludiště ze živích plotů je v HAMPTON COURT PALACE u Londýna, postaveno v roce 1690 a pravděpodobně nahradilo starší bludiště, jeho cesty se táhnou 0,8 km.
NEJVĚTŠÍ bludiště na světě je v Longleat House v Anglii, dokončeno v roce 1978 z tisových plotů pokrývající plochu 6185 metrů čtverečních.
NEJPRESTIŽNĚJŠÍ jsou obří sochy Velikonočního ostrova postavená na plošinách v Akivi, nalezlo se jich víc než 600, některé mají výšku až 9 metrů i více, jedna která zůstala nedokončena v lomu v Rano Raraku měří přes 20 m a má odhadovanou váhu 300 tun.
NEJVĚTŠÍ a NEJLÉPE dochovaná postava je u vesnice Carne Abbas v hrabství Dorset ( Anglie ), je vytesaná do zeleného trávníku, je to nekompromisně pohan, 55 m vysoký, naprosto nahý, se vztyčeným údem a naznačenými žebry a prsními bradavkami. Levou paži má nataženou, mohl v ní kdysi držet nějaký předmět, ve zvednuté pravé ruce mává sukoritou palicí o délce 37 m.

Historické zajímavosti

6. března 2008 v 23:01
NEJSLAVNĚJŠÍ megalitická památka na světě - mystický chrám v Stonehenge ( jižní Anglie ), byla snad kdysi observatoří pro předpovídání významných astronomických událostí. Teorie Geralda Hawkinse - obrovská prehistorická observatoř a spojnice mezi jejími kameny tvoří přesné čáry pozorování východu a západu slunce a měsíce v klíčových dnech, jako je letní a zimní slunovrat. Lze tu sledovat pohyby slunce, měsíce a hvězd, předpovídat zatmění a určit vhodný čas k uctívání bohů zvěrokruhu.
NEJVÝZNAMĚJŠÍ skupina neolitických monumentů v Británii se shlukla kolem vesnice AVEBURY : starověké středisko plodnosti, najdeme tu NEJVĚTŠÍ prehistorickou hrobku v Anglii.
NEJVĚTŠÍ prehistorická hrobka v Anglii je MOHYLA ve West Kennetu, dlouhá 104 metrů.
Tři NEJUPRAVENĚJŠÍ hrobky - NEWGRANGE, KNOWTH a DOWTH v pohřebišti známém pod názvem BOYNSKÁ ZÁKRUTA ( Irsko ). Je to jedno z NEJvětších prehistorických pohřebišť v Evropě.
NEJPOZORUHODNĚJŠÍ chodbový hrob v Evropě - NEWGRANGE : Pokladnice prehistorických symbolů - otvírá se k jihovýchdu v přesné přímce s východem slunce o zimním slunovratu. Vnitřní svatyni chodbového hrobu osvětlují sluneční paprsky jedině kolem zimního slunovratu. Asi na 20 minut každého rána v několika dnech před a po nejkratším dni roku vnikne tenký sluneční paprsek do střešní krabice nad vchodem a dotkne se kamenné pánve na konci chodby.
NEJPROSLULEJŠÍ město v Iráku byl starověký BABYLON, proslulo chrámem ve svém středu "BABYLONSKÁ VĚŽ", leželo na původním toku řeky Eufratu, nedaleko dnešní Hilly a jižně od Bagdádu. Město se ruzkládalo v Mezopotámii, zemi zikkuratů.
NEJLÉPE zachovaný mezopotámský zikkurat stojí v Uhru v jižním Iráku. Chrámová věž, zasvěcená měsíčnímu bohu Nannovi, byla vybudována sumerským králem Ur-Nammuem kolem roku 2100 př.Kr. Čtyři rohy zikkuratu byly orientovány ke čtyřem světovým stranám a jeho základna měřila 58 x 40 metrů. Hlavní hmota věže byla postavena z cihel sušených na slunci a zesílených červenými rohožemi.
NEJPŘEKVAPIVĚJŠÍ z asi 8000 zřícenin známých mezi řekami Zambezi a Orange je Velké Zimbambwe, NEJVĚTŠÍ kamenný památník na africkém kontinentě mimo Egypt. NEJZÁHADNĚJŠÍ součástí Velké ohrady je kónická věž 9 m vysoká a o průměru 17,4 m u základny, nenabízí žádný klíč k poznání jejího účelu.
Kruhový chrám : Mnohé řecké městské státy stavěly v Delfách z prestižních důvodů chrámy a pokladnice. Slavný kruhový chrám Tholos vybudovali již ve 4. století př.n.l. athéňané jako část okrsku Athény Pronaire. Atény jsou doslova posety nejrůznějšími památkami starověku.

Legendy

6. března 2008 v 22:13
Jedno z NEJPOSVÁTNĚJŠÍCH míst Anglie je GLASTONBURY : LEGENDÁRNÍ AVALON a je jedno z NEJZÁHADNĚJŠÍCH míst v Anglii množstvím tradic a legend, mýtů a romantických příběhů. Romantiky přitahují legendy o králi Artušovi, poutníky jeho prastarý křesťanský odkaz, mystici tu hledají Svatý grál a astrology sem láká pověst o zvěrokruhu, který je tu prý zasazen do krajiny.
NEJVĚTŠÍ světová záhada - Ztracený kontinent ATLANTIDA byla velký ostrov, větší než Malá Asie a Libye dohromady a ležela za Herkulovskými sloupy ( Gibraltarskou úžinou ) napsal Platón.
NESLAVNĚJŠÍ z příběhů o ztracených zemích je zmizelé panství LYONESE - leganda o králi Artušovi, jihozápadní Anglie, působivý symbol vyjadřující stesk po zlatém věku, který zanikl.
Uvězněný Dalibor - Uvězněného Dalibora podle pověsti naučila nouze hosti, čili hrát na housle, za což prý vděční posluchači posílali hudci do cely jídlo.
Křídla z ptačích per - Athénský umělec a vědec Daidalos a jeho syn Íkaros si sestrojili křídla z ptačích per, aby mohli uprchnout z Kréty, kde je věznil král Mínós. Pera byla slepená voskem. Íkaros neposlechl otce a vznesl se příliš vysoko, takže sluneční žár vosk roztavil, křídla se rozpadla a Íkaros se zřítil do moře a utonul.
Legenda : V sále v peruánské Cajamarce uzavřel gentlemens Pizarro agreement se zajatým Atahualpou. Naplním tuto místnost zlatem, kam až dosáhnu a ty mě propustíš, navrhl tehdy poslední Inka a Pizarro pobaveně přikývl. Když potom začaly proudit zástupy Indiánů a zlata v sále přibývalo, španěl pochopil, že tahle země je neskonale bohatší, než si uměl představit - a bez rozpaků dal Athualpu uškrtit.

Ze světa zvířat

6. března 2008 v 22:02
NEJvětším broukem v Čechách žijícím je sameček roháče obecného, který dosahuje délky až 8 cm.
Rypouš sloní je NEJvětší ze všech tuleňů. Žije ve studených vodách při pobřeží jižní Argentiny. Samec dorůstá délky více než 6 m.
Kondor je velký dravec, žije v Andách a nahrazuje v Americe supy. Rozpětí křídel je u některých těchto ptáků větší než 3,2 m. Jejich potravou bývají uhynulá zvířata.
Ovce jsou v Austrálii i na Novém Zélandu NEJrozšířenějším druhem hospodářských zvířat. Některé farmy, na nichž se chovají ovce spolu s dobytkem, jsou svou rozlohou velké např. jako Belgie. Na Novém Zélandu je dokonce počet ovcí 18krát vyšší než počet obyvatel.
Tučňáci žijí pouze na jižní polokouli, zejména okolo pobřeží Antarktidy.NEJvětší je tučňák císařský. V průběhu polární zimy rodiče zahřívají vajíčko ( jedno ) na nohách pod kožním záhybem. Po vylíhnutí se o mláďata, která se shlukují do velkých skupin, pečlivě starají.
NEJmenší pes byl jako větší krabička od zápalek velký Yorkshirský teriér, jehož vlastníkem byl Arthur F. Marples z Blackburmu v Anglii. Tento droboučký pes, který pošel ve stáří asi dvou let v roce 1945, byl v kohoutku vysoký 6,3 cm, měřil od špičky čenichu po kořen ocasu 9,5 cm a vážil pouhých 113 gramů.
NEJmenším ptákem je kolibřík ( Mellisuga helenae ) z Kuby a ostrova Pinos. Dospělý samečkové měří 57 mm, z čehož polovina připadá na hlavu a ocásek a váží 1,6 g - samičky jsou nepatrně delší.
Obr v říši hmyzu : Cvrček Weta se vyvinul přibližně v téže době jako dinosauři a zůstal zachován jen na Novém Zélandu, protože do příchodu člověka nežili žádní savci. Wety obývají stejné prostředí jako myši a potkani v jiných částech světa.
Elegantní, štíhlí predátoři HADI se objevují koncem éry dinosaurů a jsou tedy poměrně mladou skupinou plazů. Podle jedně teorie jim zakrněli nohy jako důsledek přizpůsobení k životu ve vodě.
Pavouk patří k NEJstarším živočichům na zemi. Jak dokazuje fosilie z křídy, od doby dinosaurů se téměř nezměnili.
Štíři patří k NEJstarším zástupcům třídy pavoukovců. Podobní živočichové byli pravděpodobně mezi prvními dravými tvory, kteří se na souši objevili před 400 miliony lety.
Mnohonožky a stonožky patří k další velmi staré skupině suchozemských bezobratlých ještě z doby před triasem. Podle fosilních nálezů sice byly v druhohorách vzácné, ale dokázaly úspěšně přežít až do dnešních dnů.
Vážky byly velmi hojné ještě před dinosaury. V triasu musely poprvé čelit konkurenci jiných létajících predátorů - ptakoještěrů ( pterosaurů ).
Obojživelníci se začali vyvíjet téměř před 400 miliony lety, ale žáby s typicky delšími zadními končetinami a mloci patří k velmi pokročilým typům, které se objevily teprve v éře druhohor.
Chrobáci - jsou základním článkem ekosystémů afrických travnatých plání, kde odstraňují tisíce tun trusu velkých savců. Podle některých nálezů se první podobní brouci vyvinuli již v éře dinosaurů.
Jeseteři - představují starobylou skupinu kostnatých ryb. Nemohou potravu nasávat ústy, což je znak, díky němuž kostnaté ryby dnes v mořích převládají.
Někteří korýši včetně raků žili na Zemi již před dinosaury, ale praví krabi a humři se objevili poprvé během jiry. Jsou to predátoři, u nichž se vyvinula mohutná klepeta schopná rozlousknout silnou schránku měkkýšů, jimiž se živí.
NEJvětší primát je Gorila nížinná ( Gorilla graueri ) z východního Zairu a jihozápadní Ugandy. Je 175 cm vysoká a váží asi 165 kg.
Z hmyzu má NEJvětší vajíčko 15 cm dlouhá Malajská pakobylka. Celé měří 1,3 cm, tedy více než burský oříšek.
NEJvětší savec - je jím Plejtvák obrovský, známý jako modrá velryba. Novorozená mláďata měří 6 - 8 m a váží 3000 kg.
Dravý rybka Pyraňa doroste až do váhy 2 kg.
Krokodýl dorůstá do délky 6 - 7 m.
Hojnost ryb : Hejna Čtverzubců jsou u Farasanských ostrovů nejpočetnější v dubnu, kdy se zde koná rybářský karneval.
Gepard je NEJrychlejší suchozemský živočich při běhu na krátké vzdálenosti. Své maximální rychlosti ( nejméně 96 km/h ) je schopen dosáhnout z klidového stavu během 3 vteřin.
NEJdelší březost : Africký pes hyenový má nejdelší období ze všech psovitých šelem ( 69 až 73 dní ). U psa ušatého je toto období v průměru kratší, ale může dosáhnout i 60 - 75 dní.
NEJvětší ve skupině prasat a pekari je Prase pralesní, které žije v roztroušených populacích po celé střední a částečně i východní a západní Africe. Může dorůst délky až 210 centimetrů a maximální hmotnosti 200 kilogramů.
NEJrychlejší rybou v českých řekách je pstruh. Pluje rychlostí až 37 km/h.
NEJvíce potravy : Kolibříci spotřebují každý den přinejmenším dvojnásobek své váhy, hlavně v podobě nektaru a drobného hmyzu. Snad jen s výjimkou rejsků mají ze všech známých zvířat nejrychlejší metabolismus.
NEJdelším mořským hadem je Vodnář ze severního Indického oceánu a z mnoha oblastí jihovýchodní Asie. Dosahuje délky až 2,75 m.
NEJdelšími brouky na světě jsou Nosorožíci herkulové, kteří žijí ve Střední a Jižní Americe včetně karibské oblasti.
Váhový úbytek : Když 120 tunový Plejtvák obrovský kojí své mládě, může ztrácet až 1 tunu své hmotnosti týdně - to dělá za 7 měsíců laktačního období přes 25% jeho hmotnosti.
NEJkratší zobák v poměru k délce těla patří menším rorýsům a zvláště Salanganě bělobřiché, která zobák téměř nemá.
NEJvyšší rychlost šíření ze všech žab byla zaznamenána u ropuchy obrovské pocházející ze Střední a JIžní Ameriky.
NEJvětší objem žloutku : Vejce Kiviů mají ze všech ptáků největší obsah žloutku, který je tak bohatým zdrojem výživy pro vyvíjející se mláďata, že se několik dní po vylíhnutí nemusí krmit.
Trpasličí kozy : Některé druhy trpasličích koz váží jen 15 - 20 kg.
NEJvíc zubů : Všichni hlodavci mají jeden pár ostrých řezáků v každé čelisti, ale žádně špičáky. Počet molárů a premolárů se značně mění od jednoho druhu k druhému. Rekordmanem je Rypoš stříbřitý ze střední a východní Afriky. Má jich 24, spolu s řezáky celkem 28 zubů.
Mnozí ploutvonožci, zvláště jejich samice, žijí značně dlouho. Vědci Irkutského Limnologického ústavu v Rusku určovali věk podle ukládání zubního cementu v klech a zjistili, že maximální věk samce Tuleně bajkalského je 52 let a samice 56 let.
NEJkratší nohy má několik druhů rorýsů. Jméno čeledi Apodidae doslova přeložen znamená "postrádající nohy". Rorýsi tráví tolik času ve vzduchu, že se jejich nohy téměř vytratily a u některých druhů vykukují z peří pouze chodidla.
Evropský poddruh Výra velkého je NEJvětší sova na světě. Má průměrnou délku 66 - 71 cm, hmotnost 1,6 - 4 kg a rozpětí křídel přes 1,5 m.
NEJoblíbenějším zvířetem na Srí Lance je slon, který je mnohostraně využíván v hospodářství.
V úrodných oblastech Austrálie se pasou NEJvětší stáda ovcí na světě.
NEJvětší hlodavec na světě je Kapibara, váží 50 kg.
Jeden z NEJvzácnějších pavoučích druhů je z rodu RICINULEI, nacházející se jedině na nedostupných místech v amazonské džungli.
NEJvětší vejce - průměrné vejce pštrosa dvouprstého je 15 - 20 cm dlouhé, má průměr 10 - 15 cm a váží 1 - 1,78 kg. Skořápka o síle pouhých 1,5 mm unese váhu 127 kg.
Slon africký je NEJvětším suchozemským živočichem. Dorůstá výšky až 3 m a dosahuje hmotnosti 6 tun. Někteří sloni se dožívají věku až 70 let.
NEJlepší sluch - ze všech suchozemských živočichů nejlépe slyší Letouni, kteří jsou vybaveni výbornou ultrazvukovou echolokací.
NEJdelší nos - samec Rypouše severního má mimořádně dlouhý nafukovací chobot. Když je zvíře v klidu, visí mu přes tlamu v délce asi 30 cm. Chobot se začíná u samců objevovat ve věku 3 - 4 let a u osmiletých je už plně vyvinut.
NEJvyšší gejzír - "Gejzír" nebo "vodotrysk" je sloupec vodních kapek, který velryba vystřikuje pod tlakem při výdechu. NEJvyšší takový gejzír vytváří Plejtvák obrovský. Štíhlý a vysoký sloupec sahá do výšky 6 - 9 m, ale občas je možné vidět i dvanáctimetrový vodotrysk.
Dvanáct NEJjedovatějších hadů Afriky :
1. Krajta písmenková
2. Kobra černokrká mozambická
3. Kobra černá
4. Kobra chapská
5. Zmije útočná
6. zmije parí
7. Zmije rohatá
8. Zmije západoindická gabunská
9. Bojga africká
10. Mamba zelená
11. Mamba černá - po kousnutí do 0,5 hodiny smrt
12. Mamba egyptská
Venezuela vyváží naftu a banány, ale že vyváží piraně, to se tají. Piraně jsou dravé ryby, zuby mají jak žiletky, nahánějí strach v řekách Latinské Ameriky, v minutě udělají z krávy kostřičku. Jsou nabízeny všude, kde se cizinci pohybují, na letištích, v recepcích hotelů, v obchodech. Regály jsou plné zubatých rybiček a každá se prodá. Rio Negro má co dělat, aby vyhovělo poptávce.
NEJtěžší mozek - Absolutně jejtěžší mozek na světě má Vorvaň, ačkoli jeho hmotnost činí jen 0,02 % celkové hmotnosti zvířete. Během japonské velrybářské expedice v severním Pacifiku v roce 1949 - 1950 bylo zváženo 16 mozků dospělých samců. Nejtěžší vážil 9,2 kilogramů. Pro srovnání je průměrná hmotnost mozku dospělého člověka 1,4 kg.
NEJdelší ještěr světa je Varan skvrnitý z Papui - Nové Guineje, jehož délka činí až 4,75 metrů.
NEJvětší z nosorožců je Nosorožec tuponosý, který mívá výšku v kohoutku až 185 centimetrů a váží 3,6 tuny.
NEJdelšího kroku dosáhne pštros. Když nasadí nejvyšší rychlost, přesáhne délka jeho kroku 7 metrů.
Chápavý ocas - Binturong je jediným zástupcem cibetek a promyk, který svůj 56 - 89 cm dlouhý a chápavý ocas používá jako rezervní ruku, za kterou se věší na větve při pohybu v korunách stromů. Další šelmou s opravdu chápavým ocasem je kynkažu ze Střední a Jižní Ameriky, který patří mezi mývaly, ale má také podobné stromové návyky.
NEJohroženější - Podle Mezinárodní unie pro ochranu přírody hrozí vyhynutí pouze jedinému druhu damanů, a to Damanu horskému, žijícímu v Keni a Tanzánii. Byl intenzivně loven pro svou kožešinu hlavně v lesním pásmu kolem Kilimandžára.
Damani jsou jediní praví kopytníci, kteří pravidelně lezou po stromech. Ačkoliv by se nezdálo, že prsty s kopýtky jsou pro šplhání nejlepší adaptací, měkká a pružná chodidla na nohou zaručují vynikající přilnavost. Říká se, že daman se udrží na téměř svislé ploše, i když je mrtvý.
Hlobění děr - Netopýr novozélandský je jediný netopýr, který je schopen si vyhrabat noru. Používá k tomu řezáky a patrně i spárovité drápky a je schopen vybudovat noru až 50 cm hlubokou o průměru až 10 centimetrů.
NEJméně huňatý kožich - v porovnání s ostatními medvědy má krátkou srst Medvěd malajský, který se tak adaptoval na teplé klima tropického deštného pralesa jihovýchodní Asie, kde sídlí. Chlupy jeho hladké lesklé srsti jsou kratší než jeden centimetr.
NEJjedovatějším z mořských hadů je Vodnář, jehož jed je stokrát toxitější než jed jakéhokoliv suchozemského hada.
NEJmenším zástupcem velbloudovitých je Vikuňa, žijící vysoko v Andách v Jižní Americe. Její tělo je dlouhé 1,3 - 1,9 m. Ocas má délku 15 - 25 cm, v kohoutku je vysoká 70 - 110 cm a váží 35 - 65 kg.
NEJmenší hrošík - Hrošík liberijský má délku 1,5 - 1,85 m plus ocas o délce 15 - 21 cm, výška v kohoutku 70 - 100 cm a váží 160 - 275 kg. Mezi oběma pohlavími nejsou velké rozdíly.
NEJpodivnější z ještěrů je Moloch ostnitý ( Moloch horridus ), zvaný též "ostnitý ďábel". Obvykle dorůstá délky 18 - 22 cm a vejde se tedy na rozevřenou dlaň. Vypadá jako obrněný rytíř - celé tělo má poseto strašlivými ostny. Jeho zjev je sice hrozivý, ale je to zvíře zcela neškodné a mírumilovné. Obývá písčité kraje jižní a západní Austrálie.
Klokani jsou jistě NEJtypičtějšími zástupci vačnatců. Žijí v šedesáti druzích, které se od sebe liší velikostí i způsobem života. Téměř všechny druhy klokanů mají několik společných znaků. Je to především silná zadní část těla, silné zadní nohy a dlouhý svalnatý ocas. Velké druhy klokanů jsou opravdovými přeborníky : dělají skoky dlouhé až 10 metrů. Největšími klokany jsou Klokan obrovský ( Macropus giganteus ) a Klokan rudý ( Macropus rufus ). Když stojí, dosahují bezmála dvoumetrové výšky. Tělo i s ocasem měří tři metry, z toho na ocas připadá asi třetina.
K NEJobávanějším hadům v Austrálii patří Smrtonoš naboli Pazmije trnitá (Acanthopis antarcticus). Má širokou hlavu a silné, zavalité tělo dorůstající délky asi 3/4 m. Na konci ocasu má osten. Barva se často mění - najčastěji je na hřbetě šedá nebo červenavá, na spodní straně červenožlutá. Tělo pokrývají úzké černé proužky. Smrtonoš je rozšířen téměř po celé Austrálii.
Velmi nebezpeční a hojní jsou hadi rodu Notechis, které Australané nazývají "tygří". NEJobávanější je Pazmije obecná páskovaná neboli "tygří had obecný" (Notechis scutatus scutatus). Dorůstá délky od 1,5 do 1,8 m a je nejčastěji barvy černošedé, na břiše žluté. Žije po celé jihovýchodní Austrálii a je zde snad ze všech hadů nejhorší.
K NEJnebezpečnějším australským hadům patří ještě psohlavci (Hoplocephalus) a NEJvětší australský jedovatý had taipan (Oxyuranus scutellatus). Taipan dorůstá na jedovatého hada úctyhodné délky 3 m. Má štíhlé tělo s malou hlavou. Na hřbetě je obvykle hnědý, na břiše žlutý. Jeho jed účinkuje smrtelně.
Pátý světadíl Austrálie má ze všech kontinentů NEJvíce hadů. Žije jich zde na 120 druhů, z toho je velká většina jedovatých. Můžete se s nimi setkat prakticky všude : v horách, v lesích, na pouštích, v savanách, v křovinatých porostech, a dokonce i v moři. Uštknutí šestnácti druhů australských hadů je pro člověka smrtelné.
Austrálie má bohaté a zajímavé ptactvo. Žije tu asi 650 druhů ptáků, z toho více než polovina jen zde a nikde jinde. NEJvětším australským ptákem je pštro Emu hnědý (Dromiceius novaehollandiae), po africkém pštrosu NEJvětší žijící pták na světě. Dorůstá výšky 1,5 až 1,75 m a váží 30 - 60 kg. Vejce (samice jich jednou do roka snese 10 - 12) váží přes půl kilogramu.
Žraloci : V mořích obklopující Austrálii, napočítali odborníci téměř sto druhů žraloků. K NEJobávanějším patří žraloci označovaní jako lidojedi nebo lidožrouti, kteří napadají člověka. Kapitán William E.Young, vynikající znalec považuje za NEJnebezpečnější tyto čtyři druhy : Žralok modrý - "mako" (Isuropsis mako).Dospělý žralok dosahuje průměrné délky skoro 5 m a váhy kolem 600 kg. Má štíhlé tělo a ostře zašpičatělý čenich. Má ocelově modrou barvu, na vrchní části těla a ploutvi tmavší, na spodní části světlejší.Rodí živá mláďata. Je pravým lidojedem. Žralok tygří ( Galercedo rayneri). dorůstá délky 10 m a dosahuje váhy až 2000 kg. Je hnědý, v mládí s četnými tmavými skvrnami, které jsou větší než oko. Dospělý žralok je téměř beze skvrn. Patří mezi nejobávanější žraloky. Žraloun australský, velrybář ( Carcharhinus arenarius). tento druh žije pouze v australských vodách. Dosahuje délky až 6 m a váhy téměř 300 kg. na rozdíl od ostatních druhů má velmi hladkou kůži s malinkými šupinami. Je pravým lidožroutem. Čtvrtým lidojedem je Žraloun šedý (Carcharhinus macrurus). Velmi nebezpečný je též Žraloun bílý (Carcherodon albimors). z téměř sta druhů žraloků, žijících v mořích kolem Austrálie, je naštěstí většina neškodných.
NEJpočetnějším a NEJmnohotvárnějším prvkem zvířeny afrických savan jsou antilopy. Nejsou to tatáž zvířata, kterýn se říká antilopy na pláních západních Spojených států. Ta mají vidličnaté rohy a správně se nazývají vodlorozi. Africké antilopy jsou vysoké od 25 cm až do téměř 180 cm v kohoutku a dosahují váhy kolem 700 kg. NEJvětší z antilop je obrovská rasa antilopy losí (Taurotragus oryx derbianus). Je v kohoutku vysoká skoro 180 cm a vypadá spíše jako vůl než jako antilopa. Dospělý samec může vážit až tunu. Mezi NEJmenší kopytníky patří zakrslíci (Madoquinae), malé antilopy velikosti asi foxteriéra, s bodcovitými rohy a chomáčem chlupů na temeni hlavy.
Nosorožec širokohubý, nazývaný také bílý, druhý NEJvětší suchozemský savec, není bílý, ale tmavošedý. Jméno odvozené od burského wyt (široký), se vztahuje k jeho široké, hranaté čelisti, uzpůsobené k pastvě.
NEJvětší čtvernožci na světě jsou afričtí sloni. Může vážit až 7 tun a denně spotřebuje šestinu tuny vegetace. Slůňata jsou při narození veliká, váží kolem 90 kg.
Třetí NEJvětší africká kočka, čita neboli gepard, je všeobecně považována za NEJrychlejší z koček a snad ze všech běhajících zvířat. Nejvyšší rychlost útočícího geparda není přesně zjištěna. Je to snad 110 - 120 km za hodinu. Ačkoli je gepard při útoku na kořist zosobněním dynamické zuřivosti, dá se ze všech koček nejsnadněji ochočit a stává se z něho velmi dobrý společník.
NEJlépe organizované lovecké skupiny tvoří mezi africkými dravci Pes hyenovitý. Toto zvíře má postavu jako malý statný vlk, od čenichu ke konci huňatého ocasu je 120 cm dlouhý. Je skvrnitě žlutý, černý a bílý, někdy úplně žlutý nebo černý. Má velkou hlavu a naběhlé tváře. Širokým obličejem a velkýma kulatýma ušima se značně podobá hyeně, přestože si nejsou příbuzní.
Kolonie termitů je jednou z NEJsložitěji organizovaných a NEJvýkonnějších společností živočišného světa a její obyvatelé jsou Nejvýše specializovaní.
NEJzajímavějším prvkem neobvyklé fauny Madagaskaru jsou Lemuři. Patěí mezi najprimitivnější primáty, což je obecně staví blízko společným předkům opic, lidoopů a lidí. Takzvaní praví lemuři patří do čeledi Lemuridae. Trpasličí makiové (Microcebus) patří mezi NEJmenší žijící primáty, jeden druh je dlouhý jen 13 cm. NEJvětší madagaskarští lemuři patří do čeledi Indriidae.