Je mnoho slov, která se jinak píší, jinak vyslovují a jinak myslí.

Zámky 1

10. dubna 2008 v 10:02 |  Tipy na krátký výlet

Zámek Česká Kamenice

16 km výchdně od Děčína leží Česká Kamenice, která byla založena na území patřícímu k hradu Ostrému nejspíše již v poslední čtvrtině 13. století. Písemně je doložena v církevních záznamech v roce 1352.......
V Tyršově ulici v západní části České Kamenice stojí samostatně jednopatrový dům čp. 35, nápadný stupňovitými gotickými štíty. Je to tzv. salhausenský zámek. Písemné prameny o tom, kdo a kdy jej postavil nejsou. Zachovala se pouze tradice zachycená v názvu domu. Spolehlivé je jen to, že zámek vznikl za Salhausenů ( 1516-asi před 1535 ).....
Půdorys zámku tvoří obdélník, ze kterého v průčelí na levém západním rohu vystupuje dopřadu nízká věžička. Fasáda je ozdobena armováním na všech rozích.....

Zámek Česká Kamenice

Datum stavby zámku, který stojí naproti děkanskému kostelu jižně od Mírového náměstí, není písemně doloženo. Stalo se tak bezpochyby brzy po roce 1535, kdy koupil českokamenické panství Bedřich Prokop z Vartemberka........
Půdorys zámeckého objektu je téměř čtvercový. Prostorné nádvoří obklopuje ze tří stran budovy, na kterých je na první pohled patrné, že nejsou stejného stáří. Nejstarší je západní dvoupatrová budova, postavená někdy v letech 1537-1540. V roce 1619 postaveno jižní křídlo, které tvoří samostatný jednopatrový dům, vyzdobený do nádvoří renesančními arkádami, které jsou dnes zčásti zazděny. Na severní straně nádvoří stojí dva menší jednopatrové barokní domy, postavené až v roce 1796, jak dokládá letopočet na areálu jednoho z nich. Východní strana je ohrazena prostou zdí, ve které je brána....

Zámek Doksy

.....na počátku 15. stol. se připomíná Petr z Doks, ale není jisté, zda zde sídlil. Doksy byly společně s Bělou spravovány až do roku 1553, kdy po smrti Jana mladšího Špetle z Janovic bylo bezdězské panství rozděleno. Hrad Bezděz byl již sešlý a nevyhovoval zvyšujícím se nárokům na bydlení a pravděpodobně v této době byl v Doksech postaven renesanční zámek.....
Valdštejnové, v jejichž majetku bylo dokské panství až do roku 1945, si kolem začátku 17. století vybrali dokský zámek za své sídlo. Poté byl několikrát přestavován a moderně zařizován, přesto si zachoval původní renesanční dispozici. K hlavní dvoupatrové budově se připojují jednopatrová boční křídla s nárožními věžemi. Východní věž byla barokně přestavěna, západní křídlo s věží bylo postaveno nově. V zámku byla také kaple sv. Kříže. K posledním radikálním úpravám došlo ve 20. století, kdy byl vnitřek zámku přestavěn.....

Zámek Horní Libchava

4 km severozápadně od České Lípy se táhne podél potoka obec Horní Libchava a pokračuje další obcí již od středověku odlišenou jako Dolní Libchava. Mezi oběma vesnicemi stojí na jihovýchodním okraji Horní Libchavy zámek, kdysi sídlo samostatného dominia. Původní název obce "Libchava" připomínané poprvé v roce 1352 a vyskytující se vedle nového pojmenování ještě ve 14. stol., zněl Chotošť. Podle charakteru někdejšího místního jména lze soudit, že základem pozdější vesnice byl Chotohostův dvorec, nelze však již zjistit, zda právě on se stal předchůdcem dnešního zámku....
Jindřich z Vartemberka postavil pravděpodobně na místě starší libchavské tvrze v roce 1574 dnešní zámek, jenž přes některé úpravy z dob svých počátků - jedna z nich byla provedena podle vytesaného letopočtu v roce 1593 - a přes některé novodobé zásahy si dosud zachovává svůj původní vzhled. Je to obdélně dvoupatrové stavení se sedlovou střechou, se stupňovitými, ještě goticky pojatými štíty a dvěma čtverhrannými věžemi se stanovými střechami na vnější straně. Arkádové loggie na vnitřní straně zámku obráceně k hospodářským budovám a okna, místy sdružená a se společnou nadokenní římsou, dosvědčují renesanční původ stavby....

Zámek Horní Police

9 km západně od České Lípy leží obec Horní Police, která je doložena v písemných pramenech poprvé roku 1273...
V letech 1688-1693 byl starý dvorec za vévody Julia Františka Sasko-Lauenburského nahrazen jednopatrovým barokním zámkem. Jeho dcera velkovévodkyně A. M. F. Toskánská jej dala zvýšit o další patro, přičemž bylo neobvyklým, v podstatě bazilikálním způsobem vyřešeno osvětlení střední chodby oválnými okny v převýšené střední části. Při zámku byl vybudován pivovar s rozsáhlými, dosud zachovanými sklepy......
dobová fotografie zámku
a dnes

Zámek Houska

Dnešní zámek Houska (8 km jihovýchodně od Dubé) byl původně hradem, který se připomíná poprvé v roce 1316. Dal jej postavit někdy mezi lety 1280-1290 Hynek z Dubé. Bezpečnost hradu zajišťovala především jeho poloha. Téměř kolmé stěny skály, na které byl postaven, chránily hrad ze tří stran, pouze jižní stranu, z které byl přístup do hradu, bylo nutno opevnit...
K renesanční přestavbě hradu Housky došlo za Hrzánů, kdy k tomu došlo, nelze s určitostí zjistit. Uvádí se, že přestavbu podnikl v letech 1584-1590 Tobiáš Hrzán, ale není vyloučeno, že šlo pouze o dokončení prací zahájených za jeho děda, také Tobiáše Hrzána....
Po levé straně hlavního vchodu do hradu bylo postaveno schodiště, ploché stropy přízemních komor byly nahrazeny valenými a křížovými renesančními klenbami, úzká střílnová okénka byla rozšířena, první patro bylo po celém obvodu rozděleno na dvě podlaží vložením nové klenby, původní kružbová okna zazděna a prolomena nová, přestavěna komora vedle kaple a upraveno šnekové schodiště mezi kaplí a východním křídlem hradu. Dřevěné pavlače, které pozbyly smyslu, byly odstraněny. Přestavba se nevyhnula ani kapli a její výzdobě. Proměnu hradu na renesanční zámek dokončily štíty budov a rustiková a sgrafitová výzdoba stěn....

Zámek Lobeč

10,5 km jihozápadně od Bělé pod Bezdězem vznikla vesnice Lobeč v krajině osídlené již od mladší doby kamenné, která se stala vladyckým sídlem a manstvím hradu Bezdězu...
Po polovině 17. stol. vystavěl Robert Geraldino přibližně na místě bývalé tvrze, připomínané naposledy v roce 1654, zámek, který se stal jeho sídlem. Za zbytek tvrze je považována vyvýšenina před zámkem na kraji svahu ke vsi, se zachovaným sklepem vytesaným ve skále a vpředu sklenutým...
Na sklonku 17. stol. se panství dostalo do majetku hrabat Věžníků, kteří v roce 1724 přestavěli zámek v barokním slohu do podoby, v jaké se v podstatě zachoval dodnes. Patrová barokní zámecká budova má obdélníkový půdorys a na jejím průčelí je oprostřed rizalit, v jehož střední ose vystupuje v patře balkón s balustrádou kamenných hranatých kuželek. Vstup do zámku je ze dvora, do nějž se vjíždí branou, která na svém štítě nese data úprav. V zámku na schodišti se dosud zachovala kovaná ozdobná mříž se znakem hrabat Věžníků....

Zámek Markvartice

4 km západně od České Kamenice leží ves Markvartice, o které je první zpráva z roku 1281, kdy patřila k panství hradu Ostrému u Benešova nad Ploučnicí. Samostatným statkem se Markvartice staly ještě za pánů z Michalovic, ketří je neznámo kdy, oddělily od osterského panství....
V roce 1568 dali patrně tehdejší majitelé dolnomarkvartického statku Ludvík a Hanuš Schönfeldové přestavět tvrz v renesančním slohu, jak o tom svědčí letopočet na průčelí nad vchodem do zámku...
Areál původní tvrze, jíž se později říkalo též Červený dvůr, se nachází v dolní části obce Markvartice naproti příjezdové cestě k železniční zastávce v prostoru vymezeném silnicí a velkým obloukem potoka. Dnes zůstala z někdejšího komplexu budov jen patrová budova zámku. Novodobá jednoduchá fasáda, kterou zámek dostal někdy na konci 19. století, setřela z něho jakékoliv stopy někdejšího stavebního slohu. Půdorys zámku je téměř čtvercový, v přízemí, rozděleném vstupní chodbou jsou tři místnosti a tzv. černá kuchyň, všechny s klenutými stropy. V patře je do průčelí jedna prostorná místnost a tři menší komory...

Zámek Medonosy

Po zničení staré vsi Medonos (7 km jihozápadně od Dubé) na konci třicetileté války se na toto území vracel život jen velmi pomalu. Noví usedlíci se začali usazovat na novém sídlišti v údolí Liběchovského potoka. Nová ves však rostla jen velmi pomalu. Obrat nastal až roku 1712...
V místech, kde kdysi stávaly středověké Medonosy, byl postaven panský dvůr a sýpka. Hrabě Hubert Karel Pachta z Rájova zde dal zřídit i oboru a u ní postavil kolem roku 1750 barokní lovecký zámek. Zámek měl čtyři křídla, v každém křídle byl ve středu samostatný vchod. Na budově byla věžička se zvonem...
V polovině 19. století lovecký zámek i dvůr vyhořely a později zmizela beze stopy. Posledním zbytkem celého komplexu je bývalá sýpka, která byla přeměněna na myslivnu....

Zámek Mimoň

V roce 1570 vystavěl na náměstí Karel z Bibrštejna nové sídlo, do něhož se mohl uchylovat z odlehlého Děvína. Tento zatím nevelký panský dům se stal základem pozdějšího zámku. V roce 1664 Jan Putz z Adlerthurnu dal tento dům přestavět na barokní zámek. Původně patrová budova, obrácená průčelím do náměstí, byla o jedno patro zvýšena a rozšířena o dvě krátká postranní křídla, směřující do parku k Ploučnici...
Mimoňský barokní zámek se nezachoval, vyhořel při velkém požáru města Mimoně v roce 1806, ale již za několik měsíců byla zahájena stavba nového, úplně dokončená až roku 1829. Rozlehlá dvoupatrová empírová budova obnovila původní dispozici tří křídel, byla však rozšířena o další trojkřídlou empírovou přístavbu napojenou na jižní křídlo. Průčelí starší části, uzavírající celou jednu stranu náměstí, má prostou empírovou fasádu s trojúhelníkovými nadokenními římsami v prvním patře. Poněkud mimo jeho osu je umístěna vstupní brána s prostým pilastrovým portálem. Nad ním vybíhal do námestí balkón s litinovým zábradlím. Nad francouzským oknem, jímž se na něj vcházelo, je kamenný erb rodina Hartigů. Vnější schodiště, po němž se sestupovalo do parku za zámkem, i empírová salla terrena s třemi arkádami ukazují přežívání barokního vkusu ještě do počátku 19. století.....
Po zničení části zámku požárem na konci 40 let 20. století začala rozsáhlá vnitřní přestavba objektu, při níž byl téměř celá interiér až na dvojramenné schodiště vybourán....

Zámek Mistrovice

5 km jižně od České Kamenice leží ves Mistrovice, která byla roku 1950 sloučena s obcí Oldřichov, se poprvé připomíná v městské knize České Kamenice v roce 1412. Bývala původně součástí panství hradu Ostrého, později patřila ke statku Markvarticím....
Ke konci 16. století si Hanuš z Weissbachu ve vsi postavil renesanční zámek. V roce 1764 koupil statek František Oldřich Kinský. Zámek, při kterém byl také pivovar, prodal po roce 1771 zájemcům ve vsi. V roce 1794 pak sloučil statek s českokamenickým panstvím, dvůr zrušil a jeho pozemky rozparceloval. Vznikla na nich nová ves, která dostala jméno po svém zakladateli Oldřichov....
Někdejší zámek, změněný po roce 1771 na selskou usedlost ( čp. 182 ), stojí na hranici dvou bývalých samostatných obcí Mistrovice a Oldřichov. O jeho dalších osudech po roce 1771 není nic známo. Dnes žádné vnější stopy po panském sídle nenese.

Zámek Nový Bernštejn

Zámek stojí na návrší severně od Dubé ve východní části zámeckého parku. Postavil jej na počátku druhé poloviny 16. stol. Adam Berka z Dubé, jenž v roce 1547 při dělení dědictví po otci Alšovi získal na svém podílu jen pustnoucí hrad Bernštejn u Vrchovan a byl tedy nucen vybudovat si nové sídlo. Renesanční zámek měl obdélníkový půdorys v rozsahu pozdějšího středního křídla, přízemí bylo zděné s valenými klenbami s lunetami, které se dosud v této části objektu zachovaly....
Kolem roku 1720 byl renesanční zámek zbarokizován. K dalším, rovněž ještě barokním, úpravám došlo kolem roku 1723. Stavební úpravy v 18. stol. doplnily zámek především o zděné patro a o dvě postranní křídla, uzavírající se středním křídlem, vzniklým z původního zámku, čestný dvůr. Další majitelé Valdštejnové, jimž Nový Bernštejn patřil až do roku 1918, provedli jak na vnějších fasádách, tak v interiérech pseudobarokní úpravy, jimiž zámek dostal dnešní podobu....

Zámek Nový Zámek

Na severní okraji obce Zahrádky, uváděné poprvé v roce 1376, nad Robečským potokem, vytékajícím z Novozámeckého rybníka, stával snad již v poslední čtvrtině 14.stol. tvrz, kterou patrně vybudoval vladycký rod z blízkého Mnichova. Za života Kateřiny z Vartemberka ( zemřela 1552 ) se začalo v Zahrádkách stavět nové přepychové sídlo, zřejmě na místě staré tvrze. Zámek byla velká dvoupatrová budova, čtvercového půdorysu, s vnitřním nádvořím a mohutnými nárožními oválnými věžemi. Podle starých urbářů byly věže původně kryty cihlami. Jan Z Vartemberka, typ renesančního kavalíra, dal nákladně upravit i zámecké interiéry...
V roce 1623 koupil panství Albrecht z Valdštejna a ten dal provést v zámku první barokní úpravy. V objektu bylo tehdy na 60 místností, mezi nimiž dominoval "sál předků", prostupující obě poschodí. Nový zámek byl tehdy obklopen parkem, jehož počátky sahají do první poloviny 17.stol. V parku postupně vznikl cenný soubor plastik, které jsou rozmístěny i v blízkém okolí...
Vincenc Karel Kounic byl velký ctitel přírodních věd (zemřel 1829), za něj byly dokončeny poslední větší úpravy zámku, v jehož okolí vznikly gloriety a letohrádky...

Zámek Obrok

7 km severozápadně od Dubé, na místě zaniklé osady Obrtky, doložené poprvé v roce 1367, stával od poloviny 16.stol. vrchnostenský dvorec. V roce 1593 ho koupil Jan z Vartemberka a dvůr se stal hospodářským střediskem západního výběžku panství Doksy. Nedaleká myslivna - nevelká přízemní, zčásti dřevěná stavba s barokní mansardovou střechou - sloužila vrchnosti jako příležitostný lovecký zámek. Po roce 1792, kdy dvůr s ovčínem vyhořel, dal hrabě Vincenc z Valdštejna část pozemků rozparcelovat a předat svým poddaným do dědičného nájmu...
Na jihozápadním okraji nově vzniklé osady Obroku vznikl nový dvůr. Uprostřed hospodářských budov postavil Vincencův syn Arnošt Filip v roce 1827 patrový empírový zámek s valbovou střechou, s plackovými klenbami na pasech v přízemí objektu....

Zámek Páterov

Zámek Páterov v Podolí u Bělé pod Bezdězem dal vystavět pravděpodobně pro odpočinek mnichů, někdy počátkem 18.stol. augustiánský klášter v Bělé pod Bezdězem, jemuž ves patřila. Byla to jednoduchá patrová barokní budova obdélníkového půdorysu, na východě s čtvercovým přístavkem. Stavebníky-mnichy-dodnes připomíná znak augustiánského řádu, vytesaný nade dveřmi. Kaple sv. Moniky z r. 1717 v prvém patře přístavku po zrušení kláštera zrušena a přestavěna na byty. Zámek sám byl připojen k budovám sousedního dvora a sloužil hospodářským účelům....

Zámek Rynartice

8 km severně od České Kamenice leží ves Rynartice, připomínaná poprvé v roce 1457, která byla vždy součástí panství Kamenice...
Na pozemcích původního českokamenického dvora doloženého už v 15.stol. dal postavit nejpozději roku 1748 Filip Josef Kinský jednoduchý lovecký zámek spojený s hospodářskými budovami. Je to patrová stavba ryze užitkového rázu, v níž byl později umístěn lesní úřad....
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama