Je mnoho slov, která se jinak píší, jinak vyslovují a jinak myslí.

Platnéřství - historická zbroj 1.část

10. května 2008 v 20:16 |  Řemesla
Nejstarší informace o ochranné zbroji pochází z doby, kdy kolem biblických řek Tigridu a Eufratu sídlila v letech 3500-1950 př.n.l. vyspělá sumerská civilizace. Sumerové měli pro svou obranu před útoky sousedních oblastí, velké, dobře organizované a ve své době i velmi dobře vyzbrojené a vybavené vojsko. Jejich bojovníci, vyzbrojeni oštěpy, bojovými sekyrami a srpovitými měděnými meči, se chránili velkými obdélníkovými štíty. Doloženy jsou i první kovové přilby, prostí vojáci měli přilby z měděného plechu, velitelé z dražších kovů. Bohatě zdobená zlatá přilba, pocházející z poloviny 3.tisíciletí př.n.l., nalezená na pohřebišti kdysi největšího sumerského města Uru, patřila sumerskému králi Meskalamdugovi.
Dalším státním útvarem v této oblasti byla o něco později egyptská říše, která svého největšího rozmachu dosáhla v letech 2040-1080 př.n.l. Staří Egypťané dovedli tavit bronz a z tohoto kovu, tvrdšího než byla měď, vyráběli dokonalejší nástroje a zbraně, především meče a hroty bojových seker, kopí a oštěpů. Znali i technologii výroby železa. V průběhu válek, vedených ve 13.stol.př.n.l., začali egyptští bojovníci nosit krátké vesty, vyrobené pravděpodobně ze dvou vrstev plátna. Mezi tyto vrstvy byla vkládána kožená nebo vatová vycpávka. Postupně byl do výstroje zaváděn pancíř, vytvořený z kovových šupin, jímž byli kryti od krku až po kolena.
Pancíř vytvořený z kožených a vedle sebe na látku našitých destiček nosili těžkooděnci vojensky silné říše novoasyrské. Později byly destičky i kovové, především bronzové. Asyrští bojovníci měli na hlavách kovové přilby zdobené hřebenem. Novoasyrská říše existovala v době od 9.století př.n.l. až do roku 612 př.n.l. a zanikla pod vojenským tlakem severních sousedů Médů a jižních sousedů Novobabyloňanů.
Po dobytí území dnešního Iráku a Egypta (523 př.n.l.) se novým hegemonem ve Střední Asii stali Peršané, kteří postupem doby ovládli rozsáhlé území až k východním částem Balkánu a k hranicím Řecka. Zbroj perských bojovníků se od egyptských z období zániku jejich říše v podstatě nelišila - vesty pokryté kovovými šupinami a bronzové přilby.
V 6.stol. př.n.l. pronikly až do severních oblastí Černého moře kočovné kmeny íránského původu Skytové, kteří jsou někdy označováni podle jednoho z jejich kmenů jako Sarmaté. Ti brzy porazili Peršany a ovládli území sahající až ke Karpatům a do Sedmihradska. Skytové podnikali vojenské výpravy i proti řeckým obchodním osadám v severním Černomoří, později vyvolávali konflikty i s římskými legiemi, a to zvláště na Krymu. Ve 3.stol. byly poslední skytské kmeny potlačeny Góty a následně Huny. Těžcí jezdci, kteří většinou patřili k bohatší vrstvě Skytů, měli hruď a záda chráněné pancířem vytvořeným až ze 3500 kovových šupin. Lehčí jezdci si chránili širokým koženým pásem s našitými kovovými šupinami pouze břicho a ledviny, přes převážně kožený oděv navlékali vesty s dvěma většími kovovými deskami na prsou.
Nejdůležitějším státním útvarem na přelomu našeho letopočtu bylo Řecko. Počátky starořecké covilizace spadají až hluboko před rok 1900 př.n.l. Střediskem raného období řeckých dějin byl krétský Knóssos. Později, kolem roku 650 př.n.l., ovládli Řekové velké území, sahající od jižní Itálie, severní Afriky, přes jimi založenou Marseille až po východní a jižní oblast Balkánského poloostrova. Středisky tehdejšího Řecka se staly Athény a Sparta.
Rostoucí moc a především bohatství rozvíjejícího se Řecka se stalo cílem válečných výprav Peršanů a kořistnických nájezdů Skytů. Řekové si proto museli na svou obranu vybudovat dobře vybavené a organizované vojsko, jehož základ tvořila těžká pěchota, hoplité. Zbroj Řeků se skládala především z bronzového krunýře, který sahal až k pasu. V průběhu 6. a 5.stol. př.n.l. byl nahrazen krunýřem lehčím, vytvořeným z kovových a na prsou se překrývajících destiček, šupin, připevněných na kožený podklad. Krunýř se skládal z předního a zadního dílu. Oba díly byly spojeny vpřadu, ze zadního dílu přes ramena položenými nárameníky. Nohy si hoplité chránili bronzovými holeněmi. Hlavu měli téměř celou krytou přilbou. Zpočátku používali přilby těžké, tzv. korintské, s vysokými hřebenovitými chocholy, později lehčí, tzv. iónské, s odklopnými lícnicemi. Od 5.stol. př.n.l. pak přilby thrácké a boiótské. Hoplitům jejich bojovou výstroj, skládající se ze zbroje a štítu, vážící celkem okolo 30 kg, za pochodu nosili otroci.
V 2 polovině 8.stol. př.n.l. bylo pravděpodobně založeno město Řím. Poté vstoupil do historie druhý antický stát. Z římské říše se postupně stala velmoc a ve své době, na přelomu našeho věku, nejvlivnější říše světa. I ona však měla své protivníky. Nejvýznačnějším z nich bylo ekonomicky silné Kartágo. V několika punských válkách, vedených s přestávkami mezi lety 264 a 146 př.n.l., v níž se Římanům podařilo několikrát porazit velitele kartaginského vojska Hannibala, ekonomická moc Kartága zanikla. Ve dvou ilyrských, převážně námořních válkách, probíhajících v letech 229 až 219 př.n.l., ovládaly římské obchodní lodě Jaderské a Iónské moře. Roku 168 př.n.l. získal Řím nadvládu nad dosud silnou a vlivnou Makedonii. Na přelomu 2. a 1.stol. př.n.l. probíhaly vzájemně vyvolávané boje mezi Římany a Germány. Na počátku 5.stol. ohrozili římské impérium na území Rumunska usedlí Visigoti a poté severoafričtí Vandalové. V roce 476 moc římského císařství definitivně zlikvidovali Germáni.
K ochraně svých území i svých obchodech si římané vybudovali silné, dobře organizované vojsko, jehož podstatu tvořily římské legie. Zbroj těžkooděnců se skládala z bronzové přilby s lícnicemi a horizontálně prodlouženým chráničem, z krunýře a ze svislého koženého pásu s kovovými pláty, chránícího slabiny. Krunýřem byla zpočátku kožená vesta, zesílená kovovými pláty, později, kolem r. 650 př.n.l. to byla tzv. lorica segmentata, tedy nevzájem se překrývající kovové pláty spojené řemínkem. V římském vojsku se používal i šupinatý pancíř a kroužkové odění, lehkooděnci měli jen koženou přilbu.
Ve 4.století začala velká migrace obyvatel, tzv. stěhování národů, a vytváření velkých středoevropských územních celků. Hlavní mocností po zániku Říma se stala Franská říše, rozdělená r. 843 na tři samostatné celky : Západofranskou říši (dnešní Francie), Východofranskou (dnes Německo) a Středofranskou (Burgunsko, Provence, Itálie). Jednotlivé formující se státní celky mezi sebou válčily o rozšíření svých oblastí a s tím související ovládnutí moci ve střední Evropě. Do těchto bojů byla postupně vtažena i Sámova říše, poté Velká Morava a nakonec formující se český státní celek.
V této době již plně převažovala těžba a zpracování železných rud, kováři uměli ze železa vykovat i dokonalejší zbraně a i zbroj včetně přileb. Základní charakter zbroje oproti předchozímu období se příliš nezměnil. Jak dokládají archeologické nálezy a nejstarší zachované figurky bojovníků, převažovala i nadále šupinová zbroj, tentokrát ale ze železných překrývajících se plátků. Má ji např. figurka tzv. finského jezdce z doby stěhování národů, která byla nalezena u Omatomska nedaleko Wiatky. Šupinovou zbroj má i tzv. sarmatský jezdec, znázorněný na jedné z reliéfních výzdob zlatých nádob, pocházející z pokladu vejevůdce mohutné říše Hunů, Attily (395? - 453). Tento poklad byl nalezen nedaleko Nagy Szent-Miklóse.
Základním typem přilby používané v té době ve velké části střední a severní Evropy je přilba žebrová. Její základ tvořila kovová obruč kolem hlavy a pásy, které vybíhaly z obruče k temeni hlavy. Prostor mezi jednotlivými pásy vykrývaly železné pláty, po stranách byly k obruči připojeny odklopné lícnice, u přileb vikingského typu se používal i kryt horní části obličeje s výřezy v místech očí. Bohatší přilby měly obruč překrytou cizelovanými zlatými pásy. V menší míře se tehdy používaly vysoké kónické přilby, zvané též normanské, zhotovené snýtováním několika trojúhelníkových dílů spojených do hrotu. Vzácnější jsou nálezy nižších železných kónických přileb vykovaných z jednoho kusu. Dvě z nich pocházejí i z našeho území. Jedna je připisovaná sv. Václavovi (zavražděn roku 929 nebo 935), druhá, jejíž původ se obvykle datuje do 11.století, byla nalezena při archeologických vykopávkách v Olomouci. V obou případech musel kónické přilby zhotovit velmi zručný řemeslník s patřičným technickým vybavením.
Ve střední a západní Evropě v době vrcholného středověku (12.-13.stol.) bylo upevňování existujících velkých státních celků a formování států nových, neustálé rozpory mezi panovníky a katolické církvi o rozhodující moci, budování měst jako středisek řemesel a obchodu. Byla to doba nájezdů tatarsko-mongolských kmenů do východní a jihovýchodní Evropy, období křížových výprav. Hlavní snahou panovníků Českého státu bylo právě zajistit českým zemím statut království. To se stalo Zlatou bulou sicilskou v roce 1212. Z válečných akcí tohoto období je nejvýznačnější tažení Přemysla Otakara II. proti Uhrům, kteří ovládali na kovové rudy bohaté Štýrsko, a porážka uherského vojska u Kressenbrunnu v roce 1260.
Pro tuto dobu je nejcharakterističtější kroužková zbroj, neboli brň, vyrobená specializovanými řemeslníky, brníři, z navzájem spojených malých železných kroužků. Byla daleko lehčí než šupinová, vzdušná a hlavně elastická, nebránila pohybu bojovníka v bitvě. Mezi nejcenější doklady o tomto typu zbroje, používané i na našem území, patří kromě přilby i kroužková košile a kroužkový límec. Kroužková košile byla poměrně dlouhá, sahala buď pod kolena, nebo do půli stehen. Aby se mohli bojovníci lépe pohybovat, měla po stranách nebo vpředu rozparek, pro větší ochranu stehen se na každé noze oba díly spojily, a vytvořily tak jakési krátké kalhoty. Rukávy kroužkové košile sahaly buď k zápěstí, nebo byly zakončeny palcovou rukavicí. Součástí košile byla i k hlavě přiléhavá kapuce, na níž se většinou nasazovala přilba. V pozdějších dobách se kapuce od celkové zbroje oddělila a používala se samostatně. Na nohou měli bojovníci přiléhavé kroužkové nohavice nebo pevné kožené boty. Pro lepší ochranu nohou se na kroužkové nohavice přidělávaly silné kožené chrániče holení.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama